De leden en de ledenactiviteiten

Minimaliseren

De leden en de ledenactiviteiten

Samenstelling ledenbestand

Per 1-1-2012 telt de loge 56 leden. Van hen zijn er 10 jonger dan 50 jaar, 20 leden zijn tussen de 50 en 65 jaar oud en 26 leden zijn 65 jaar of ouder. Het oudste lid is 93 jaar en het jongste lid is 30 jaar.
Van de leden was of is 35 % werkzaam in het bedrijfsleven, 23 % in de dienstensector, 16 % in het onderwijs, 13 % in de gezondheidszorg en 13 % leidt een eigen onderneming. Ongeveer 75 % van de leden neemt zeer regelmatig deel aan de logebijeenkomsten. De overige 25 % bezoekt om uiteenlopende redenen zoals ouderdom, ziekte, werk in het buitenland of gezinsomstandigheden beperkt de loge.  Naast de vaste leden telt de loge 27 zgn. buitenleden. Het betreft leden van andere loges uit binnen- en buitenland, die een specifieke band voelen met Le Préjugé Vaincu. Incidenteel nemen zij deel aan onze arbeid.

Verenigingszaken
De loge vormt een vereniging, waarvan het bestuur door en uit de leden gekozen wordt voor een bepaalde termijn, die is vastgelegd in het huishoudelijk reglement. Niemand is verplicht een bestuursfunctie te vervullen. Jaarlijks wordt er twee keer een algemene huishoudelijke vergadering gehouden, waarin tal van verenigingszaken aan de orde komen, zoals de verkiezing van bestuursleden en de bespreking van allerlei organisatorische en financiële zaken, zoals het financieel jaaroverzicht, de begroting en de vaststelling van de contributie, die momenteel € 280,00 per jaar bedraagt.

Een aantal commissies verzorgt binnen de loge specifieke taken. Zo zijn er de commissie van onderzoek, de commissie van voorlichting, de bibliotheekcommissie en de commissie charitas. De leden van deze commissies wisselen regelmatig. Een viertal leden van Le Préjugé Vaincu vertegenwoordigt de loge in het bestuur van de Stichting Logegebouw, die verantwoordelijk is voor het beheer en het onderhoud van het gebouw. Enkele leden zijn namens de loge correspondent van landelijke maçonnieke instellingen, zoals het Van Marenfonds, de Louisa stichting, het Cultureel Maçonniek Centrum en de stichting Ritus en Tempelbouw.

Allerlei regelmatig terugkerende taken zoals bardienst, sleuteldienst, het verzorgen van een eenvoudige maaktijd na een rituaal (de zgn. tafelloge) en het maken van notulen worden onder de leden, die zich daarvoor hebben opgegeven, verdeeld. Zo kan ieder zijn specifieke deskundigheid of betrokkenheid inzetten ten dienste van de loge als geheel.

Specifieke bijeenkomsten
Naast de vaste logebijeenkomst op de dinsdagavond (van eind juni tot half september is er zomerreces), vinden er regelmatig bijzondere bijeenkomsten plaats, zoals:

de instructiebijeenkomsten: leerlingen, gezellen of jonge meesters komen o.l.v. één of meer ervaren meesters bijeen om vertrouwd te raken met gewoonten, gebruiken en met de achtergronden van bepaalde ritualen. Deze bijeenkomsten vinden vaak bij iemand thuis plaats;

open dag: minstens één keer per jaar wordt er open huis gehouden, doorgaans op een zaterdag. Er worden dan inleidingen en rondleidingen gehouden. Soms worden er open comparities gehouden, waarvoor belangstellenden die een lidmaatschap overwegen worden uitgenodigd, zodat zij zich een beeld kunnen vormen van de sfeer waarin gewerkt wordt;

bijeenkomsten voor oudere leden: enkele keren per jaar wordt voor de leden, die doorgaans de logeavonden niet meer kunnen bezoeken, een specifieke bijeenkomst met kort rituaal gehouden op een vrijdagmiddag, zodat ook zij hun band met de loge kunnen levend kunnen houden;

uittochten: enkele keren per jaar wordt er voor een groep belangstellenden uit de loge een uittocht georganiseerd naar een andere loge. De leden kunnen ook op eigen initiatief een andere loge visiteren. In de afgelopen jaren vonden er ook uittochten plaats naar bevriende loges in het buitenland (Londen, Hamburg en een loge in Schotland);


avonden met partners: enkele keren per jaar worden ook de partners uitgenodigd voor een gezamenlijke bijeenkomst. Meestal wordt er dan een lezing gehouden over een onderwerp dat interessant geacht wordt voor zowel de leden als voor hun partners. Een enkele keer per jaar is er een extra feestelijke bijeenkomst met partners, de zgn. nieuwjaarsbijeenkomst of een bijeenkomst tijdens het zomerreces;

culturele avonden: vier keer per jaar wordt er in het logegebouw op een vrijdagavond een culturele avond georganiseerd, die ook toegankelijk is voor geïnteresseerden buiten de loge. Deze avonden worden doorgaans gevuld met kleinschalig theater, muziek, vertellingen, poëzie of beeldende presentaties. De onderwerpen hebben een literair, filosofisch of spiritueel thema als onderwerp. Voor deze avonden wordt een entree van € 10,00 gevraagd. Voor nadere informatie over het programma: zie www.logetehuur.nl