Wat is de Vrijmetselarij...........?

De Vrijmetselarij is een stroming die streeft naar verdieping van inzicht op geestelijk en zedelijk gebied. Zij gaat daarbij uit van het bestaan van een geestelijke werkelijkheid achter het waarneembare, of, zo u wenst, een ordenend beginsel.

Vrijmetselaren spreken in dat verband van de "Opperbouwmeester des Heelals".

De Vrijmetselarij creëert ruimte voor het denken en geloven van het individu binnen de context van bijvoorbeeld het bovengenoemde, om daar als individu invulling aan te geven.

De Vrijmetselarij kent daarbij geen dogma's (godsdienstige geboden).
Iedere Vrijmetselaar zal bovenstaande omschrijving wel herkennen maar door zijn individuele beleving anders omschreven willen zien.

In de submenu´s van dit deel van de taakbalk wordt ingegaan op enkele aspecten van de Vrijmetselarij gerubriceerd in: practische-, vorm-, historische-, spirituele- en muziekale aspecten van de Vrijmetselarij. Ook wordt ingegaan op hoe iemand lid kan worden en wanneer de bijeenkomsten van de Loge zijn.