Een korte uitleg

 

Vrijmetselaren streven naar verdraagzaamheid, persoonlijke groei en ontwikkeling. Dit doen wij onder andere door gedachten met elkaar uit te wisselen, het vertellen van verhalen, het gebruik van symbolen en het beleven van rituelen.

 

Symbolen zijn op verschillende manieren te interpreteren en bedoeld om te duiden en te begrijpen. Wij veroordelen niet. Tijdens bijeenkomsten verrichten wij ceremoniële handelingen. Deze handelingen zorgen voor een gevoel van verbondenheid en broederschap.

 

De vrijmetselarij bestaat in Nederland sinds 1756. De Nederlandse vrijmetselarij telt ongeveer zesduizend leden, verenigd in ongeveer 145 loges. Het Roosvenster is daar een van.

 

Meer informatie: www.vrijmetselarij.nl

 

De vrijmetselarij in negen vragen

 

Wat motiveert vrijmetselaren? Hoe gaan ze te werk? Hoe gaan ze met elkaar om en wat is hun doel? Met behulp van negen vragen geven wij u inzicht in de vrijmetselarij, hoewel wij ons realiseren dat de antwoorden niet compleet zullen zijn.

Wat is de vrijmetselarij?

 

De vrijmetselarij is een broederschap van mensen die zoeken naar zelfontplooiing en zelfverwerkelijking (de ontwikkeling tot individu of zelfstandige persoonlijkheid). Vrijmetselaars delen ideeën en gedachten en toetsen deze met elkaar. Dit doen zij in de loge, een plaatselijke gemeenschap van leden van de vrijmetselarij.

 

Waarin is de vrijmetselarij uniek?

 

De vrijmetselarij is een organisatie die invulling geeft aan zelfverwerkelijking of een harmonieuze omgeving. Vrijmetselaars maken hierbij gebruik van een spel met begrippen en beeldspraken die vooral aan de vroegere steenhouwerij zijn ontleend. Door symbolisch te beitelen aan onze ‘ruwe steen’ (dat zijn wij zelf) proberen we van die ruwe steen een mooie kubieke steen te maken, waarmee kan worden ‘gebouwd’. Deze symbolische arbeid is gericht op het verbeteren van onszelf en op het bouwen van een harmonieuze samenleving.

 

Is de vrijmetselarij een geheim genootschap?

 

De vrijmetselarij is geen geheim genootschap. In bibliotheken en op internet is alle relevante informatie over de vrijmetselarij te vinden. Wij zijn wel een inwijdingsgenootschap. Dat wil zeggen dat wanneer iemand lid wordt, wij hem geleidelijk bekend maken met de symboliek en methoden die wij gebruiken. Het geheim van de vrijmetselarij zit in de manier waarop de vrijmetselarij voor ieder lid weer apart werkt. Dat valt moeilijk uit te leggen en is alleen te ervaren.

 

Helpt de vrijmetselarij bij het zoeken naar zingeving?

 

De vrijmetselarij helpt bij het zoeken naar zingeving door de aandacht voor algemeen menselijke vragen, zoals ‘Wat is de zin van ons leven?’ De loge is een plaats waarin in vertrouwen over allerlei vragen die mensen bezig houden wordt gesproken, zonder dat er een recept of richtlijn wordt voorgeschreven. Individuele zingeving wordt gespiegeld aan die van de andere vrijmetselaren in de eigen of andere loges.

 

Wat is de relatie van de vrijmetselarij met religie?

 

Vrijmetselaren zijn vrij in hun geloof of religie. Mensen van alle gezindten zijn lid van de vrijmetselarij. Een van de aspecten van de vrijmetselarij is, dat er geen religieuze aannames of dogma’s zijn. Wel is een deel van de symboliek, vanuit de lange geschiedenis, aan de joods-christelijke traditie verwant. De vrijmetselarij moedigt haar leden aan te zoeken naar datgene wat mensen verbindt en weg te nemen wat mensen verdeeld houdt. Men wordt gestimuleerd naar een eigen, persoonlijke waarheid te zoeken.

 

Wordt er ook gelachen?

 

Vrijmetselaren zijn serieus in hun belangstelling voor de belangrijke zaken van het leven en hun gezamenlijk streven naar persoonlijke groei. Maar de serieuze ‘arbeid’ wordt gevolgd door ontspanning en (na)praten over alledaagse zaken. De avonden waarop een stemmige bijeenkomst wordt gehouden, worden afgesloten met een gezamenlijke maaltijd, waarbij het er vrolijk aan toe gaat. Een loge biedt een balans van serieuze ‘arbeid’ en ontspannende broederschap. Ja, er wordt ook gelachen in onze loge.

 

Zijn alle leden van een loge gelijk?

 

Binnen een loge bestaat een zekere hiërarchie. Er is een Voorzittend Meester en er zijn andere functies in een loge. Iemand die lid wordt, doorloopt drie graden; die van Leerling, Gezel en Meester. Alle hiërarchie heeft echter een symbolische functie, bedoeld om de werkwijze van de vrijmetselarij te ondersteunen en persoonlijke groei te bevorderen. De hiërarchie maakt deel uit van het spel van de vrijmetselarij.

 

Hoe is de vrijmetselarij georganiseerd?

 

In Nederland bestaat de ‘Orde van Vrijmetselaren’, voor mannen. Daarnaast is er in Nederland de gemengde vrijmetselarij, ‘Le Droit Humain’, voor mannen en vrouwen, en er is de vrouwelijke variant van de vrijmetselarij: ‘De Weefsters’. Loge Het Roosvenster valt onder de ‘Orde van Vrijmetselaren’, waar ongeveer 145 Nederlandse loges onder vallen.

 

Binnen de ‘Orde van Vrijmetselaren’ opereert een loge vrij zelfstandig. Er is eenmaal per jaar een landelijke bijeenkomst voor alle loges. Wereldwijd bestaan er meerdere organisaties van vrijmetselaren. Afhankelijk van de geschiedenis, kan de situatie per land verschillen. Een bezoek aan een buitenlandse loge wordt altijd op prijs gesteld.

 

Hoe word je vrijmetselaar?

 

In principe kan iedereen van achttien jaar en ouder vrijmetselaar worden. Wel is het zo dat alleen mannen lid kunnen worden van de ‘Orde van Vrijmetselaren’ en alleen vrouwen kunnen lid worden van ‘De Weefsters’.

 

Er zijn geen specifieke eisen om vrijmetselaar te worden. Van een kandidaat wordt wel verwacht dat hij zelfstandig in het leven staat, bereid is over zaken na te denken, gevoel voor symboliek bezit en er plezier in heeft met anderen om te gaan en van gedachten te wisselen. Wij kennen een zorgvuldige procedure van aanmelding om te onderzoeken of een kandidaat past bij de vrijmetselarij en bij de loge. Deze procedure voorkomt mogelijke teleurstellingen aan beide kanten. De eerste stap om vrijmetselaar te worden is uw belangstelling kenbaar maken bij de secretaris van de loge. secretaris.loge298@vrijmetselarij.nl