ANBI gegevens loge Hiram Abiff

Loge Hiram Abiff is een vereniging met ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat volgens de Uitkeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen (1994) donaties aan ons aftrekbaar zijn voor de belastingen. Teneinde aan de eisen voor deze ANBI-status te voldoen, volgen hier de benodigde gegevens.

Loge Hiram Abiff is opgericht in 1886.
Het Dossiernummer van K.v.K. is: 40408588, Akte laatste statuten wijziging d.d. 23-12-1996, Den Haag.
RSIN nummer (fiscaal nummer ANBI) is: 816565053
IBAN: NL84 TRIO 0391 1985 56

Comparities en rituele bijeenkomsten vinden plaats in het Haags Logegebouw, 2e Sweelinckstraat 131, 2517GW, DenHaag
Telefoonnummer van het gebouw: (070) 364 12 62
 

Bestuur   Doelstellingen
Voorzitter: H.M. de Bliek   Deze komen in grote lijnen overeen met die van onze overkoepelende organisatie:
de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden en zijn hier te vinden.
Secretaris: W.J. Aalders  
Thesaurier: M. Schröder  Hier zijn de balans en verkorte staat van baten en lasten per ultimo 2017

Balans
Activa   Passiva
Financiële vaste activa 0   Kapitaal 48.086
Vlottende activa 53.260   Kortlopende schulden 5.174
Totaal activa 53.260   Totaal passiva 53.260
 
Verkorte staat van baten en lasten
Baten   Lasten
Bijdrage leden 14.129   Huur 6.357
Overige inkomsten 10.364   Afdracht aan Orde 4.560
    Afdr. Regio Convent 0
    Bestuur 161
    Activiteiten + overige kosten 12.665
    Voorzieningen 750
Totaal der baten 24.493   Totaal der lasten 24.493