Minimaliseren

Prospectus obligaties Logegebouw

Prospectus Obligatielening Vrijmetselaarsloge L' Aurore. nr.: 9 te Brielle.

Aan onderstaand kopie van de hier bovenbedoelde prospectus kunnen geen rechten worden ontleend.

1. Doel

     De uitgifte van deze obligatielening heeft tot doel fondsen in te zamelen voor de financiering van de renovatie van de begane grond ruimten van het Logegebouw.

2. Uitgifte

    1.  De obligatielening wordt uitgegeven door: Vrijmetselaars Loge L' Aurore ( hierna te noemen de Loge), Nieuwstraat 21-23,  3231 AK   Brielle.Kamer van Koophandel Rotterdam, inschrijfnummer 40385661. RSIN nummer 809694402.

   2.  De lening wordt uitgeschreven tot een bedrag van maximaal € 50.000.

   3.  Indien voor een bedrag van  minder dan € 20.000 wordt ingeschreven behoudt het bestuur zich het recht voor de lening terug te trekken.  

  4.   De obligaties worden op naam uitgegeven. 

  5.   Loge L' Aurore is obligatieverstrekker. Het lid dat een obligatie koopt is de obligatiehouder

  6.  De vereniging houdt een register bij waarin op nummer de laats bekende namen en  adressen van de obligatiehouders worden vermeld. Het door het bestuur bijgehouden register is leidend.

  7.  Bij verhuizing van de obligatiehouder dient dit schriftelijk aan de Thesaurier van de loge te worden doorgegeven.

  8.  Iedere intekenaar ontvangt kosteloos een ( of meer) op naam gestelde en genummerde obligatie(s) met opgave van het bedrag van zijn intekening.

3. Looptijd

  1.  De obligatielening heeft een looptijd van maximaal 15 jaar gerekend vanaf de datum van uitgifte zoals beschreven onder punt 4. 

  2.  Gedurende de eerste drie jaar van de looptijd worden geen obligaties uitgeloot. Met ingang van het vierde jaar wordt jaarlijks 10% uitgeloot van het met de lening verkregen  bedrag. 

  3.  Bij uitloting is de originele op naam gestelde en genummerde obligatie binnen een jaar inwisselbaar waarna betaling van de op de obligatie vermeldde bedrag zal geschieden zoals is beschreven onder punt 6.

4. Inschrijving en inschrijvingskosten

  1.  De lening wordt uitgegeven tegen 98% van de nominale waarde (à pari). 

  2.  De inschrijving wordt geopend, na goedkeuring van de leden van Loge L' Aurore op 9 november 2013Dit is het moment waarop alle leden en buitenleden van de Loges L' Aurore en Loge Arauna brief uitgenodigd worden  in te schrijven op de obligatielening. Deze prospectus is dan ook vanaf de website www. laurore.nl te downloaden.Inschrijving op de obligatielening is mogelijk via het formulier dat op de website is geplaatst, of via een inschrijfformulier dat bij de penningmeester  is te verkrijgen.

  3.  De obligaties worden uitgegeven met een tegenwaarde van € 500 en €1000 per stuk. Het is mogelijk om voor meerdere obligaties in te schrijven. 

  4.  De inschrijving wordt gesloten indien er voldoende middelen zijn aangemeld en/of het  maximale bedrag van € 50.000 is bereikt, tenzij naar het oordeel van het bestuur het benodigde minimum nog niet is bereikt.

  5.  Er zijn geen inschrijvingskosten verschuldigd. Inschrijving verplicht tot afneming van de obligatie. Het is niet mogelijk de voorkeur voor een specifiek eindcijfer uit te spreken. 

6.   Bij overtekening geld de valutadatum als leidraad en worden eventueel overtollig aangeboden geldmiddelen direct op het dan bekende bankrekeningnummer teruggestort.

5. Uitgifte proces en bewaring

  1.  Van alle obligaties legt de Loge een register aan van de obligatiehouders. 

  2.  Na sluiting van inschrijving ontvangen intekenaars van de penningmeester een factuur die binnen 30 dagen dient te worden voldaan door overschrijving van het totale bedrag op de bankrekening van Loge L'Aurore. rekeningnummer: 50.61.22.867 onder vermelding van "obligatielening b.g.g. Logegebouw".

  3.  De netto bedragen van de uitgegeven obligaties  kunnen desgewenst ook contant worden voldaan bij de penningmeester van de vereniging, waarvoor de obligatiehouder een kwitantie ontvangt als bewijs van betaling.

  4.  Voor alle obligaties geschiedt de inschrijving in het obligatieregister na ontvangst van betaling. Zodra de storting van het totale bedrag door Loge is ontvangen worden de obligaties aangemaakt en ondertekend door voorzittend Meester en thesaurier en via een ontvangstbewijs aan de obligatiehouder overgedragen. Iedere obligatiehouder ontvangt dus kosteloos een op naam gesteld en genummerd certificaat per obligatie. 

  5.  Bewaring van de obligaties dient door de intekenaars zelf te worden verzorgd. Bewaring van de registers met gegevens over de obligatiehouders zal door Loge op zorgvuldige wijze  plaatsvinden.

  6.  De obligaties zijn niet verhandelbaar.

6. Terugbetaling

  1.  In de in april van ieder jaar te houden algemene ledenvergadering van de Loge zal met ingang van de algemene ledenvergadering in april 2018, 10% van het bedrag van de afgesloten obligaties worden uitgeloot. 

  2.  Het bestuur kan besluiten meer obligaties uit te loten en heeft daarvoor geen toestemming nodig van de ledenvergadering.

  3.  Uitloting vindt plaats door twee door de vergadering aan te wijzen leden. Zittende bestuursleden zijn van de uitloting uitgesloten.

  4.  De uitgelote nummers worden gepubliceerd op de website van de vereniging.

  5.  De houders van de uitgelote obligaties worden schriftelijk geïnformeerd door het bestuur van de vereniging.

  6.  Uitbetaling vindt plaats tegen de op de obligatie vermelde nominale waarde en via inlevering  van het gewaarmerkte certificaat en overleg van legitimatie door de intekenaar. De intekenaar ontvangt daarvoor een ontvangstbewijs waarna de terugbetaling geschiedt binnen 30 dagen via overschrijving naar het opgegeven bankrekeningnummer op naam van de obligatiehouder (of zijn/haar erfgename) zoals deze bekend is in het betrokken register.

  7.  Indien binnen een jaar na de in lid 4 bedoelde schriftelijke kennisgeving niet om uitbetaling is gevraagd, vervalt de obligatie(s) aan de vereniging.

8. Waarborgen

Jaarlijks geeft de kascommissie van de Loge haar oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening waarbij de grootte en de samenstelling van het vermogen per ultimo boekjaar en resultaat van het desbetreffende boekjaar object van onderzoek zijn. Het bestuur van de Loge zal er over waken dat te allen tijde voldoende zekerheden worden aangehouden voor de tegenwaarde van alle uitstaande obligaties. De aanbieder en de uitgifte van deze obligatie valt onder de Vrijstellingsregeling Wet toezicht Effectenverkeer 1995. De aanbieder van deze obligatie staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

9. Verhandelbaarheid

Er bestaat geen mogelijkheid om de obligaties te verkopen aan derden. Er bestaat eveneens geen mogelijkheid tot het inleveren van de obligatie tegen contanten bij de Loge voordat de obligatie wordt uitgeloot.

10. Overlijden

In geval van overlijden van de obligatiehouder dient de erfgenaam het bestuur van de Loge schriftelijk hiervan in kennis te stellen. Tevens dient de erfgenaam aan te tonen de rechtmatige eigenaar te zijn van de obligatie middels overlegging van een notariële verklaring van erfrecht. De kosten hiervan zijn voor rekening van de betreffende erfgenaam.

11. Bijzondere gevallen

  1.  Een obligatiehouder kan, indien er sprake is van een bijzondere reden het bestuur van de vereniging verzoeken om tot eerdere aflossing van zijn obligatie(s) over te gaan.

  2.  Over een dergelijk verzoek beslist het bestuur van de vereniging in een   bestuursvergadering.     

  3.  Indien de vereniging ophoudt te bestaan zal aflossing van de dan nog resterende uitstaande obligaties alleen plaatsvinden indien aan alle overige verplichtingen door de vereniging is voldaan.

Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Loge van 2 oktober 2013 en kan worden aangevuld c.q. gewijzigd in een vergadering van het bestuur waarbij de meerderheid van het bestuur aanwezig is, waaronder in ieder geval de thesaurier.

Loge L' Aurore,

Voorzittend Meester,                   Thesaurier,

W. A. Boer                                   W. A. van Druten.