Minimaliseren

Inhoud van de Statuten van de Loge L' Aurore te Brielle.     

Disclaimer:  Onderstaande Statuten zijn met de grootste zorg overgenomen. U kunt er echter geen rechten aan ontleden. De officiële statuten van de notaris zijn beslissend in alle omstandigheden.

Inleiding                                                                                               

Statuten                                                                                     

Artikel  S-  1, Naam, KvK., Zetel en Begrippen 

Artikel  S-  2, Doel  

Artikel  S-  3, Verenigingsjaar

Leden  4

Artikel  S-  4, Leden                                                                                

Artikel  S-  5, Leden: Verwerven gewoon lidmaatschap 

Artikel  S-  6, Leden: Beëindiging lidmaatschap gewone leden 

Artikel  S-  7, Leden: Lidmaatschap buitengewone leden (buitenleden)

Algemene Ledenvergadering: A.L.V.                                             

Artikel  S-  8, A.L.V.: algemeen 

Artikel  S-  9, A.L.V., bijeenroepen

Artikel  S-10, A.L.V., soorten A.L.V.

Artikel  S-11, A.L.V., stemming 

Artikel  S-12, A.L.V., leiding en notulen

Bestuur 7                                                                                             

Artikel  S-13, bestuur der Loge 

Artikel  S-14, bestuur der Loge: Bestuurstaken, financieel

Artikel  S-15, bestuur der Loge: verkiezingen bestuursfuncties en kandidaatstelling

Artikel  S-16, Huishoudelijk reglement

Artikel  S-17, Geldmiddelen 

Artikel  S-18, Kascommissie (voorheen de Commissie van Controle)

Artikel  S-19, Statutenwijziging

Artikel  S-20, Ontbinding en vereffening

Artikel  S-21, relatie met Orde wetgeving

Artikel  S-22, in werking treden 

 

Streekarchief Voorne-Putten/Rozenburg

De oorspronkelijke Constitutiebrief en de eigendomsbewijzen van het Logegebouw te Brielle bevinden zich in het Streekarchief Voorne-Putten/Rozenburg.

Drie eigendomsbewijzen hebben betrekking op het perceel Nieuwstraat 23 (gedateerd 30-12-1940, 26-02-1941 en 14-08-1947); één heeft betrekking op perceel Nieuwstraat 21 (gedateerd 19-03-1973).

Verklaring van ontvangst en beheer bevinden zich in het Logearchief; ze zijn gedateerd 31 oktober 1986 (Constitutiebrief) en 28 september 1987 (eigendomsbewijzen).


 

                           Statuten


Artikel  S-  1, Naam, KvK., Zetel en Begrippen      

 1. De naam van de vereniging is: "L’ Aurore", hierna te noemen: de Loge. Zij is een vereniging van leden van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden, hierna te noemen: de Orde.

 2. De Loge werkt op grond van een aan haar door de Grootmeester der Orde verleende constitutiebrief gedateerd 7 januari 1761.

 3. De Loge is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en neemt zelfstandig deel aan het rechtsverkeer. Zij is als vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nr. 40.38.56.61. met RSIN nummer: 809.694.402.

 4. Ten aanzien van maçonnieke aangelegenheden gedraagt zij zich naar de regels, zoals die door de Orde worden gesteld. Haar onderscheidingskleur is citroengeel. Haar rangnummer in het register van Loges onder het Grootoosten der Nederlanden is 9.

 5. Als aan de uitvoering van de Ordewetgeving, of besluiten door of vanwege het Groot Oosten genomen, medewerking door de Loge moet worden verleend, verricht de Voorzittend Meester al het nodige daartoe, voor zover niet uitdrukkelijk anders is bepaald.

 6. De uitvoering van besluiten der Loge, die naar het oordeel van de Voorzittend Meester in strijd zijn met hetzij de Ordewetgeving of met enig besluit door of vanwege het Groot Oosten genomen hetzij met de Statuten der Loge of dit Reglement, wordt door hem opgeschort tot na de eerstvolgende A.L.V. der Loge waarin het onderwerp aan de orde wordt gesteld en een nieuw besluit is genomen.

 7. Zij heeft haar zetel in Brielle.

 8. In deze statuten wordt verstaan onder:

  “de Loge”:                                  de vereniging L' Aurore;

  “de Ordewetgeving”:                  de statuten, grondwet en verdere reglementen van de Orde;

  “het Hoofdbestuur”, "HB"            het bestuur van de Orde;

   “Meesters-vrijmetselaar”            zijn de leden van de vereniging die na de inwijdingen tot “Leerling-vrijmetselaar” en “Gezel-vrijmetselaar” ingewijd zijn tot  “Meester-vrijmetselaar”;

  “Comparitie”                               een gewone bijeenkomst der Loge;

  "A.L.V."                                      Algemene Ledenvergadering;

  "Meestervergadering"                 Een vergadering van de Meesters der Loge;

  "S en HHR"                                Statuten en Huishoudelijk Reglement;

  "S- .#. " en "H- .#. "                    Verwijzing naar artikel .#. in de Statuten dan wel HHR.

Artikel  S-  2, Doel

De Loge stelt zich ten doel de regelmatige beoefening van de Vrijmetselarij met inachtneming van de regels en gebruiken zoals neergelegd in de Ordewetgeving. De Orde is gevestigd te 's-Graven- hage en ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40.40.74.09.


Artikel  S-  3, Verenigingsjaar

Het financiële werkjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Het maçonnieke werkjaar van de Loge loopt van 1 juli tot en met 30 juni het jaar daarna. Het kent een zomerreces en een kerstreces.


                                                Leden

Artikel  S-  4, Leden   

De Loge kent slechts gewone leden en buitengewone leden.

Artikel  S-  5, Leden: Verwerven gewoon lidmaatschap

Voor het verkrijgen van het gewone lidmaatschap van de Loge is de toelating tot de Orde vereist. Dit gebeurt door de formele aanneming (inwijding) op grond van machtiging van het hoofdbestuur der Orde of door overschrijving van een andere Loge door tussenkomst van de Grootsecretaris van de Orde. Tot een besluit tot niet-toelating is geen beroep mogelijk.


Artikel  S-  6, Leden: Beëindiging lidmaatschap gewone leden      

 1. De beëindiging van het lidmaatschap der Orde als omschreven in haar Statuten houdt tevens beëindiging van het lidmaatschap der Loge in.

 2. Het gewone lidmaatschap eindigt door:

 1. overlijden van het lid;

 2. schriftelijke opzegging door het lid met ingang van het eerstvolgende kalenderjaar;

 3. bij overschrijving naar een andere Loge (zie lid 4 van dit artikel);

 4. opzegging van het lidmaatschap geïnitieerd door de Loge;

 5. ontzetting uit het lidmaatschap.

 1. Het bepaalde in de regelgeving van de Orde is ten deze van toepassing. 

 2. Het verzoek van een gewoon lid tot overschrijving naar een andere Loge geschiedt schriftelijk en houdt zijn opzegging van het lidmaatschap in met ingang van de dag waarop hij wordt overgeschreven naar een andere Loge door tussenkomst van de Grootsecretaris van de Orde.

 3. Het beëindigen van het lidmaatschap der Loge ontslaat de betrokkene niet van zijn verplichting tot het voldoen van eventuele schulden aan de Loge, tenzij het bestuur anders bepaalt. De schulden dienen als direct opeisbaar te worden aangemerkt.

Artikel  S-  7, Leden: Lidmaatschap buitengewone leden (buitenleden)    

 1. Het buitengewoon lidmaatschap wordt op verzoek verleend. Het staat uitsluitend open voor leden van een andere, onder de Orde ressorterende Loge, dan wel van een Loge die ressorteert onder een buitenlandse Grootmacht die door de Orde erkend is. In het laatste geval is een schriftelijke verklaring van geen bezwaar van het Grootsecretariaat der Orde vereist alvorens het verzoek in verdere behandeling kan worden genomen.

 2. De beslissing op het verzoek, als in dit artikel lid 1 beschreven, wordt genomen in een eerste graads Comparitie op voorstel van het bestuur.

 3. Buitengewone leden, ook wel buitenleden genoemd, hebben geen stemrecht en zijn niet bevoegd tot het bekleden van bestuursfuncties.  

 4. Het bedrag van de jaarlijkse contributie dat door buitengewone leden verschuldigd is, wordt door de A.L.V. der Loge vastgesteld. Voor deze leden is geen afdracht aan de Orde verschuldigd.

 5. Het beëindigen van het lidmaatschap der Loge ontslaat de betrokkene niet van zijn verplichting tot het voldoen van eventuele schulden aan de Loge, tenzij het bestuur anders bepaalt. De schulden dienen als direct opeisbaar te worden aangemerkt.

 6. Het buitengewoon lidmaatschap eindigt door:

 1. overlijden;

 2. het bedanken voor het buitengewoon lidmaatschap door schriftelijke mededeling aan het bestuur der Loge, dan wel door mondelinge mededeling in de A.L.V. der Loge;

 3. het verwerven van het gewone lidmaatschap der Loge;

 4. het verlies van het lidmaatschap der Orde, dan wel van de kwalificatie als lid van een door de Orde erkende Grootmacht;

 5. opzegging van het lidmaatschap vanwege de Loge.

                             Algemene Ledenvergadering: A.L.V.

Artikel  S-  8, A.L.V.: algemeen

 1. Een A.L.V. wordt gehouden in een Comparitie in de eerste graad.

 2. De A.L.V. bestaat uit de leden der Loge die toegang hebben. Buitenleden hebben wel toegang tot de A.L.V. maar geen stemrecht. De gewone leden hebben daarin ieder één stem welke kan worden uitgebracht in persoon dan wel schriftelijk -als volmacht- door tussenkomst van de Secretaris voor aanvang van de vergadering (zie artikel S:11, 4 -"stemmen per volmacht"-).

 3. Aan de A.L.V. komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of deze Statuten aan andere organen zijn opgedragen.

 4. De Loge kent A.L.V.'s en buitengewone A.L.V.'s ook wel extra A.L.V.'s genoemd.

 5. De A.L.V. wijst de afgevaardigden aan naar de A.L.V. der Orde: het Grootoosten, en beraadt zich, met inachtneming van de Orde wetgeving, over de aangelegenheden die daar in behandeling komen.

Artikel  S-  9, A.L.V., bijeenroepen

 1. De A.L.V. van de Loge wordt schriftelijk en/of op elektronische wijze zo dikwijls bijeengeroepen als het bestuur dit noodzakelijk acht, maar in ieder geval twee maal per kalenderjaar (1x in het voorjaar en 1x in het najaar). Deze voorgeschreven jaarlijkse A.L.V.'s worden gehouden op een bij Huishoudelijk Reglement te bepalen tijdstip.

 2. De A.L.V. wordt schriftelijk door het bestuur bijeengeroepen met in acht name van een termijn van tenminste 10 dagen.

 3. De oproeping meldt de dag, plaats en tijd der vergadering, alsmede de onderwerpen welke ter vergadering zullen worden behandeld.

 4. Indien 10% van het aantal gewone leden, doch tenminste zeven leden, een daartoe strekkend verzoek schriftelijk bij het bestuur indienen, zal het bestuur binnen twee weken na ontvangst van dat verzoek een buitengewone (extra) A.L.V. bijeenroepen. Deze vindt plaats op een termijn van ten hoogste vier weken na de oproep. In het verzoek dienen de te behandelen onderwerpen duidelijk vermeld te worden. Als het bestuur niet tijdig gevolg geeft aan het verzoek kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur een A.L.V.  bijeenroept. (zie: S-10, 1 t.e.m. 3).

 Artikel  S-10, A.L.V., soorten A.L.V.

 1. In de voorjaars A.L.V. brengt het bestuur (zie ook het HHR):

  • zijn jaarverslag van het afgelopen verenigingsjaar uit en
  • legt het rekening en verantwoording af van het gevoerde financieel beheer betreffende de huishouding, de vermogensrechten en de fondsen der Loge, onder overlegging van de nodige bescheiden. De opgemaakte rekening wordt ondertekend door de bestuurders. In geval dat de ondertekning ontbreekt van een of meer bestuursleden wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. Hierbij overhandigt het bestuur het rapport van de kascommissie (zie artikel S-18). Vaststelling door de A.L.V. van het jaarverslag en van de rekening en verantwoording over het afgelopen kalenderjaar strekt het bestuur tot décharge voor alles wat het in dat kalenderjaar volgens de ingediende verslagen  en bescheiden heeft verricht.
  • In deze vergadering worden tevens de jaarlijkse bestuursverkiezingen gehouden, welke noodzakelijk zijn tengevolge van de beëindiging der zittingstermijn van de zittende bestuursleden.
  • In deze vergadering worden eveneens de leden van de kascommissie gekozen waarvan de termijnen zijn vastgesteld in deze statuten in artikel S-18 en in het huishoudelijk reglement.
  • In vacatures ontstaan door tussentijds aftreden van bestuursleden voorziet het bestuur op de wijze als bepaald in het huishoudelijk reglement.
 2. De najaars A.L.V. wordt gehouden in de tweede helft van elk kalenderjaar (zie het HHR). In deze A.L.V. legt het bestuur een begroting met een werkplan voor het komende kalenderjaar aan de vergadering voor en doet voorstellen over de hoogte van de jaarlijkse contributie die de leden verschuldigd zijn.

 3. Een buitengewone A.L.V. kan bijeen geroepen worden volgens het gestelde in artikel S-9, "A.L.V., bijeenroepen".

Artikel  S-11, A.L.V., stemming

 1. Alle leden hebben toegang tot de A.L.V., doch slechts de gewone leden hebben daarin ieder één stem, welke kan worden uitgebracht in persoon dan wel per volmacht door tussenkomst van de Secretaris voor aanvang van de vergadering zoals hieronder beschreven in lid 4.

 2. Alle leden in de A.L.V. aanwezig, zijn gehouden aan de besluitvorming deel te nemen door het uitbrengen van een stem. Blanco stemmen en niet behoorlijk ingevulde stembriefjes worden geacht niet geldig te zijn uitgebracht.

 3. De Voorzittend Meester bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande, dat bij stemming over zakelijke aangelegenheden met handopsteking kan worden volstaan.

  Over voorstellen betreffende personen wordt gestemd middels  gesloten stembriefjes dan wel met behulp van "witte en zwarte bonen". Alle gebruikte stembriefjes worden na de stemming  vernietigd. Zie ook dit artikel lid 5.

  Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits zulks geschiedt op voorstel van de Voorzittend Meester en geen der leden zich daartegen verzet.

 4. Het stemmen per volmacht is mogelijk tenzij dit elders in de Statuten of het Huishoudelijk Reglement is uitgesloten en aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. De volmacht dient per ondertekende brief of op elektronische wijze -vanaf een bij de Secretaris bekend elektronisch mail adres- uiterlijk vijf dagen voor de A.L.V. bij de Secretaris der Loge aangemeld zijn. De Secretaris zal dit verifiëren en indien gewenst ter verificatie met de betreffende persoon contact opnemen.

 2. Uit de beschrijving van de volmacht moet blijken wie de gevolmachtigde is en of het een zogenaamde blanco volmacht (de gevolmachtigde kan dan naar eigen inzicht handelen) betreft of een beperkte volmacht waarin precies beschreven staat op welk voorstel er hoe gestemd moet worden.

 3. Ieder lid van de Loge kan slechts door maximaal twee andere leden gevolmachtigd zijn.

 4. de volmacht vervalt zodra de betrokkene alsnog aanwezig is in de A.L.V..

 1. Besluiten van de A.L.V. worden genomen met gewone meerderheid van stemmen voor zover deze statuten niet anders bepalen.

  1. Bij verkiezingen van personen is hij verkozen, die de meeste stemmen heeft verworven. In geval leden bij een eerste stemming een gelijk hoogste aantal stemmen op zich hebben verenigd, wordt een tweede stemming gehouden, die is beperkt tot deze personen. Hij die bij die tweede stemming de meerderheid der stemmen op zich verenigd heeft, is gekozen. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken en geen lid bereid blijkt terug te treden, beslist de Voorzittend Meester door het uitbrengen van een extra stem.

  2. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel gezien als verworpen.

Artikel  S-12, A.L.V., leiding en notulen

 1. De A.L.V. wordt geleid door de Voorzittend Meester. Bij zijn afwezigheid wordt hij vervangen door de Gedeputeerd Meester. Ontbreken beiden, dan treedt een der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Kan ook op deze wijze niet in het voorzitterschap worden voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.

 2. Van het verhandelde worden door de Secretaris, of onder diens verantwoordelijkheid door een ander lid der Loge, notulen gemaakt, die na voorlezing in dezelfde of de eerstvolgende vergadering, en goedkeuring door de leden die bij die betreffende vergadering aanwezig waren, worden getekend door de Secretaris en de Voorzittend Meester.

                                               Bestuur

Artikel  S-13, bestuur der Loge

 1. Alle leden van het bestuur zijn Meester-vrijmetselaar.

 2. Het bestuur der Loge, Officieren der Loge geheten, dat door de A.L.V. wordt gekozen, bestaat tenminste uit:

 • de Voorzitter, naar gebruik der Orde "Voorzittend Meester" geheten,
 • de Gedeputeerd Meester,
 • de Eerste Opziener,
 • de Tweede Opziener,
 • de Redenaar,
 • de Secretaris en
 • de Penningmeester naar gebruik der Orde: "Thesaurier" geheten.

 1. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de Voorzittend Meester, de Secretaris en de Penningmeester.

 2. Met inachtneming van het in lid 2 van dit artikel gestelde kan de A.L.V. op voorstel van het bestuur besluiten het aantal bestuursleden uit te breiden en hun functies vast te stellen.

 3. De A.L.V. kan een bestuurslid schorsen of ontslaan. Voor een daartoe strekkend besluit is een meerderheid van tenminste 80% van de stemmen vereist.

 4. De bestuursleden zijn bevoegd schriftelijk hun ontslag in te dienen. Het bestuur kan in afwachting van de verkiezing van een opvolger betrokkene vragen zijn functie te blijven vervullen, of een ander lid met de waarneming van de functie belasten.

 5. Bij een tussentijdse vacature in het bestuur wijst het bestuur zo nodig een lid van de Loge aan om tijdelijk de taken van het aftredende bestuurslid waar te nemen totdat in de eerstvolgende A.L.V. een opvolger wordt benoemd.

 6. Het door vacatures onvolledige bestuur blijft bevoegd al haar taken te verrichten.

Artikel  S-14, bestuur der Loge: Bestuurstaken, financieel

 1. Het bestuur is belast met het besturen der Loge.

 2. De Loge wordt in- en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. Twee leden van het bestuur kunnen het bestuur bij belangrijke zaken vertegenwoordigen mits één van hen lid is van het dagelijks bestuur.

 3. Het bestuur van de Loge is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan en verstrekken van geldleningen, alsmede verwerven, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerende goederen. Dit geldt eveneens tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de Loge zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Zij heeft in al die gevallen de machtiging van de A.L.V. nodig. Deze machtiging kan slechts gegeven worden met een meerderheid van 80% van de uitgebrachte stemmen in de A.L.V., waar dit als apart agendapunt is geconvoceerd.

 4. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

 5. Het bestuur is juridisch hoofdelijk aansprakelijk voor verwijtbare financiële malversaties. De leden dienen daarom goede kennis te hebben van de financiële gang van zaken van de vereniging en daar correct mee om te gaan.

 6. De bestuursleden, krijgen van de Thesaurier na afloop van ieder kwartaal en wel in de eerste daarop volgende maand per e-mail een overzicht van de eindstanden van alle financiële instellingen met indien nuttig een toelichting op bijzonderheden van dat kwartaal en eventueel vorige kwartalen. Zij worden geacht deze informatie te bestuderen en de Thesaurier om toelichting te vragen in het geval van onduidelijkheden. Hiervan wordt in de notulen van de bestuursvergaderingen verslag gedaan.


Artikel  S-15, bestuur der Loge: verkiezingen bestuursfuncties en kandidaatstelling

 1. De bestuursleden worden in functie gekozen voor een periode van maximaal drie aaneengesloten jaren en zijn, behoudens het bepaalde in het huishoudelijk reglement, maximaal eenmaal herkiesbaar voor opnieuw een periode van maximaal drie jaren. Hun aaneengesloten zittingsduur als bestuurslid in die functie is daardoor maximaal zes jaren. Uitzondering hierop zijn de Secretaris en de Thesaurier. Zij zijn maximaal tweemaal herkiesbaar voor opnieuw een periode van telkens drie jaren. Hun aaneengesloten zittingsduur als bestuurslid in die functie is daardoor maximaal negen jaren. De A.L.V. kan een gemotiveerd voorstel van het bestuur om van de regelgeving in dit lid eenmalig af te wijken goedkeuren. Hiervoor is bij stemming een meerderheid van 80% der aanwezigen in de A.L,V,, waar dit als agenda punt is aangekondigd, nodig.

 2. Voor het vervullen van vacatures in het bestuur wordt door het zittend bestuur voor elke functie één kandidaat gesteld. Deze kandidaatstelling wordt tenminste acht en twintig dagen voor de jaarvergadering aan de leden bekendgemaakt tijdens een Comparitie met alle leden en -indien technisch mogelijk- op elektronische wijze voorafgaand aan bovengenoemde Comparitie naar alle leden verstuurd.

  Staande deze Comparitie kunnen leden, mits Meester-vrijmetselaar, kandidaten voorstellen onder voorbehoud dat genoemde kandidaat zich schriftelijk bereid heeft verklaard, een eventuele kandidaatstelling te aanvaarden.

 3. Van het verhandelde ter Comparitie, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, worden summiere notulen gemaakt, waarin wordt vastgesteld welke kandidaten voor elke te vervullen functie beschikbaar zijn.

 4. Samen met de convocatie waarin de leden der Loge worden opgeroepen tot de A.L.V. (zie S-9) doet de Voorzittend Meester een kandidatenlijst toekomen, vermeldende de kandidaten die door het bestuur zijn gesteld en eventueel de kandidaten die tijdens de in dit artikel lid 1 genoemde  Comparitie zijn ingebracht en gehandhaafd.

 5. De verkiezingen worden gehouden volgens de in lid 4 van dit artikel genoemde kandidatenlijst.

 6. Indien geen tegenkandidaat voor dezelfde functie is voorgesteld wordt de door het bestuur gestelde kandidaat geacht in die functie te zijn gekozen. In dat geval vindt geen stemming plaats.

 7. In geval meer dan één lid der Loge kandidaat is gesteld voor dezelfde functie wordt schriftelijk gestemd. Voor het verloop der stemming zie S-11, 5.

Artikel  S-16, Huishoudelijk reglement

 1. Het huishoudelijk reglement mag niet in tegenspraak zijn met het bepaalde in deze statuten en met de Ordewetgeving.

 2. Het huishoudelijk reglement en eventuele wijzigingen hebben de goedkeuring van de A.L.V. der Loge nodig.

 3. Een besluit tot vaststelling (goedkeuring) van het huishoudelijk reglement door de A.L.V. en later tot het aanbrengen van enige wijziging daarin, zal slechts kunnen worden genomen met een meerderheid van 80% van de geldig uitgebrachte stemmen.

 4. Het bestuur zal een exemplaar van het gewijzigde huishoudelijk reglement terstond na haar inwerkingtreding aan het Hoofdbestuur ter kennisname zenden.

Artikel  S-17, Geldmiddelen

 1. De gewone leden zijn gehouden tot het betalen van jaarlijkse contributie, bestaande uit het bedrag van de afdracht aan de Orde, vastgesteld door die Orde. Daarnaast bevat het ook het bedrag dat tot instandhouding der Loge door de A.L.V. der Loge wordt vastgesteld. Hier vallen de kosten van het onderhoud, de huishoudelijke kosten van de Loge en in stand houden van het logegebouw onder.

 2. Het vaststellen van de hoogte van de contributie van de leden en buitenleden wordt in het HHR geregeld. Onder de geldmiddelen vallen ook eventuele langdurige schenkingen via een overeenkomst met de thesaurier.

 3. In bijzondere gevallen kunnen de Voorzittend Meester en de Thesaurier gezamenlijk, gehele of gedeeltelijke ontheffing verlenen van de verplichting tot het betalen van het aandeel tot instandhouding der Loge.

Artikel  S-18, Kascommissie (voorheen de Commissie van Controle)

zie ook S-10, 1b en d.

 1. Verkiezing van alle leden van de kascommissie vindt plaats in de voorjaar A.L.V..

 2. De kascommissie bestaat uit minimaal twee leden en maximaal twee reserve leden, allen Meestersvrijmetselaar die geen lid van het bestuur zijn. Bij afwezigheid van een lid kan een reserve lid zijn plaats innemen. De commissie bestaat, inclusief de reserve leden uit maximaal vijf leden. Leden van de kascommissie kunnen niet langer dan vier aaneengesloten jaren lid van deze commissie zijn. In het Huishoudelijk Reglement volgt nadere regelgeving.

 3. Zij controleren jaarlijks de boekhouding enige weken voor de aanvang van de voorjaar A.L.V. bij voorkeur in maart.

 4. Zij worden daarvoor tijdig uitgenodigd door de Thesaurier van de Loge met overhandiging van de benodigde financiële verslagen van het laatst afgesloten boekjaar.

 5. Na vertrek uit deze commissie overhandigt het commissielid zijn administratie aan zijn opvolger.

 6. Leden van de kascommissie kunnen ten alle tijden een extra vergadering van de kascommissie uitroepen onder vermelding van de te behandelen onderwerpen. Deze moet binnen twee weken plaatsvinden. Hieraan kan de Thesaurier op uitnodiging deelnemen.

Artikel  S-19, Statutenwijziging

Besluiten tot wijziging van deze statuten kunnen slechts worden genomen in een tot dat doel bijeengeroepen A.L.V.. De oproep voor de vergadering vermeldt de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, alsmede de overwegingen op grond waarvan het voorstel wordt gedaan.

 1. Om een rechtsgeldig besluit te kunnen nemen moet tenminste 70% van het aantal leden der Loge aanwezig of gevolmachtigd zijn overeenkomstig artikel S-11, 4 van dit reglement, terwijl voor de aanneming van een voorstel een meerderheid vereist is van 80% van de uitgebrachte stemmen.

 2. Is tijdens de vergadering niet 70% van het aantal leden der Loge aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt tenminste twee weken, maar niet later dan vier weken daarna, een tweede vergadering belegd, waarin over het voorstel gelijk dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, kan worden besloten, ongeacht het aantal aanwezige leden. Voor de aanneming wordt ook dan een meerderheid vereist van 80% van de uitgebrachte stemmen. 

 3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

 4. Wijzigingen van de statuten hebben geen goedkeuring vanwege de Orde nodig. Wel wordt zo spoedig mogelijk na haar inwerkingtreding aan het Hoofdbestuur een exemplaar ter kennisgeving verzonden.

 5. Tot het doen verlijden (rechtsgeldig maken) van de akte is ieder lid van het bestuur bevoegd.

 6. De Secretaris stelt de leden zo spoedig mogelijk schriftelijk van de in werking getreden wijziging op de hoogte. Dit kan schriftelijk of via internet. Op de website wordt gelijktijdig de dan geldende statuten geplaatst.

Artikel  S-20, Ontbinding en vereffening

 1. De Loge wordt als vereniging ontbonden:

  1. door een daartoe strekkend besluit van de A.L.V., genomen na overleg met de Orde;

  2. zodra zij minder dan zeven leden telt;

  3. in de gevallen zoals bepaald is in de wet.

 2. Op een besluit tot ontbinding zijn de bepalingen inzake het wijzigen van de statuten zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

 3. Bij ontbinding treedt het bestuur op als vereffenaar, tenzij de A.L.V. anderszins besluit. De constitutiebrief, het archief en al hetgeen verder de maçonnieke aangelegenheden betreft, worden overgedragen aan de Orde.

 4. De vereffening geschiedt onder toezicht van de Orde en vindt plaats binnen één jaar na de datum waarop het besluit tot ontbinding is genomen.

 5. Het batig saldo na vereffening wordt bestemd op de wijze, vastgesteld door de A.L.V. en na consultatie van de Orde. Bij gebreke van een zodanig besluit vervalt het batig saldo aan de Orde, welke in elk geval tegen betaling van de taxatiewaarde een voorkeursrecht behoudt tot overname van al hetgeen de maçonnieke aangelegenheden raakt.

 6. Een besluit, als in lid 4 van dit artikel bedoeld, mag niet inhouden dat bezittingen van de Loge geheel of ten dele aan leden komen, tenzij tenminste 70% der gewone leden anders besluit.

 7. Met betrekking tot het nemen van een besluit als bedoeld in lid 1, sub a, van dit artikel is het bepaalde in artikel S-20, 1, 2 en 3 van toepassing.

Artikel  S-21, relatie met Orde wetgeving

De Statuten van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden zijn bovenschikkend aan die der Loge

Artikel  S-22, in werking treden

Deze Statuten treden in werking nadat de notariële akte daarvan is gepasseerd. De tot dan toe geldende Statuten der Loge houden gelijktijdig op van kracht te zijn.

 

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van de Loge op  29 april 2016.

 

              F. van Dijk                                                   C. F. H. van der Houwen

              Voorzittend Meester                                     Secretaris.