Vrijmetselaarsloge Scaldis is opgericht in het jaar 2003 en is aangesloten bij de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden, die vorig jaar haar 250-jarig bestaan heeft gevierd. De naam van de loge is ontleend aan het Latijnse woord voor Schelde, de rivier die in de Zeeuwse regio een zeer bepalende invloed heeft gehad. De kleuren van de loge, wit en rood, zijn ontleend aan de heraldische kleuren van de gans in het gemeente­wapen van Goes. De loge heeft op dit moment 20 leden en deze komen ongeveer 30 keer per jaar bij elkaar, op de eerste, derde en vierde woensdag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. De bijeenkomsten vinden plaats in het logegebouw De Steen aan de Beestenmarkt te Goes.

De samenkomsten kunnen in drie categorieën worden ingedeeld: open loges, comparities en ledenvergaderingen.

• De open loges zijn bijeenkomsten waarbij een soort plechtig toneelstuk wordt opgevoerd, waarvoor meestal het woord rituaal wordt gebruikt; de oorsprong van deze ritualen ligt in de 18e eeuw en zij vormen de kern en grondslag van de vrijmetselarij. Tijdens deze ritualen wordt een kandidaat op symbolische en indringende manier geconfronteerd met zichzelf en zijn omgeving, om meer inzicht te krijgen in zichzelf en zijn relatie met de medemens. Het is gebruikelijk dat vrijmetselaren zich bij deze bijeenkomsten ‘netjes’ kleden om het plechtige en feestelijke karakter van de open loge te benadrukken; tijdens de open loge dragen de leden ook symbolische kledingstukken, zoals een schootsvel [soort schort] en witte handschoenen. Na afloop van de open loge vindt er vaak een zgn. tafelloge of broedermaal plaats, waarbij onder genot van spijs en drank de broederschap wordt gevierd.

• Bij de comparities wordt meestal door een van de broeders een inleiding over een bepaald thema gehouden; na afloop van dit zgn. bouwstuk is er gelegenheid om over de inhoud met elkaar van gedachten te wisselen. De comparities vinden plaats in een minder formele sfeer dan de open loges.

• De ledenvergaderingen vinden enkele keren per jaar plaats en zijn voornamelijk bedoeld om de huishoudelijke zaken van de loge te bespreken.

Het is lastig om het karakter van loge Scaldis op een objectieve manier te beschrijven, maar begrippen als openheid, wederzijds begrip en vertrouwen, diepgang en speelsheid zijn wel kenmerkend voor de manier waarop de leden met elkaar omgaan.

 In beginsel zijn de bijeenkomsten alleen toegankelijk voor leden, maar zo nu en dan worden ook geïnteresseerde niet-leden uitgenodigd om bij een comparitie aanwezig te zijn, zodat ze een indruk kunnen krijgen van de sfeer en werkwijze van de loge.


Lid worden

De loge is een besloten vereniging en de leden vinden het belangrijk het vertrouwelijke karakter van de loge te bewaren. Voordat iemand tot het lidmaatschap wordt toegelaten, willen de leden graag een idee hebben of een potentiële kandidaat binnen de loge zou passen. Van oudsher moet een kandidaat voldoen aan de formele voorwaarde dat hij een ‘vrij man van goede naam’ is, dus bijvoorbeeld niet iemand met een crimineel verleden. Verder is het van belang na te gaan wat de loge en de kandidaat over en weer voor elkaar kunnen betekenen en daarnaast is het natuurlijk ook wenselijk om te onderzoeken of de specifieke symbolische werkwijze van de vrijmetselarij past in de belevingswereld van de kandidaat. In de loop van de toelatingsprocedure zal de kandidaat dan ook een aantal keren de gelegenheid krijgen om zijn motivatie, ideeën en verwachtingen toe te lichten tegenover een aantal leden van de loge.

De toelatingsprocedure kan enige maanden in beslag nemen en is landelijk vastgelegd, zodat bij alle loges in Nederland dezelfde werkwijze wordt gehanteerd; deze procedure is zeker niet bedoeld om een drempel op te werpen, maar veeleer om bij de kandidaat en de loge duidelijkheid over het evt. lidmaatschap te krijgen.

Als iemand toetreedt tot de loge wordt van hem in ieder geval verwacht dat hij zich als lid actief opstelt en tijd vrijmaakt om de bijeenkomsten bij te wonen en om zich de werkwijze van de vrijmetselarij eigen te maken. Het lidmaatschap is dus beslist niet vrijblijvend: vrijmetselarij kan alleen in gezamenlijkheid worden beoefend.


Wat kost het?

De kosten van toetreding bedragen € 275,-- [inclusief de contributie voor het lopende jaar]. De jaarlijkse contributie is vastgesteld op € 275,-- [exclusief de kosten van de tafelloges]. Als de hoogte van de bijdrage een belemmering zou zijn voor het lidmaatschap, kan er in onderling overleg altijd een oplossing worden gevonden.


ANBI info

  • Inschrijfnummber handelsregister [K.v.K]: 22053123
  • RSIN-registratie: 812389013