Secretarissen

Het secretarissenportaal is de plek waar logesecretarissen en daarmee logebesturen alle informatie kunnen vinden betreffende bestuurlijke regelingen, afspraken en procedures.

Voor de secretaris staat er een handboek ter ondersteuning van zijn taak binnen de loge vergezeld van een reeks van te downloaden modellen als handreiking.Voor de mutaties van de  ledenadministratie, zoals deze dient plaats te vinden tussen Loge en Orde staan er alle formulieren en aanvullende bescheiden.