Loge Ster in T Oosten

Beginselverklaring

Beginselverklaring (beknopt)

Een Vrijmetselaar is een vrij man van goede naam, die is ingewijd in een tot de Orde behorende Loge, dan wel in een Loge die werkt onder een door de Orde erkende Grootloge. Hij werkt samen met andere Vrijmetselaren, met behulp van Symbolen en Rituelen aan zijn persoonlijke vorming. Een Vrijmetselaar zoekt op wat mensen verbindt en tracht weg te nemen wat hen verdeelt, opdat het ideaal van een allen verbindende Broederschap gestalte kan krijgen. Een Vrijmetselaar erkent de hoge waarde van de menselijke persoonlijkheid, de gelijkwaardigheid van alle mensen, ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid en ieders verantwoordelijkheid voor zijn doen en laten. Vrijmetselarij wordt beoefend in plaatselijke verenigingen, Loges genaamd. Vrijmetselaren betrachten verdraagzaamheid en streven naar harmonie; mede daardoor kunnen de Loges ontmoetingsplaatsen zijn voor mannen met uiteenlopende achtergronden, levensbeschouwingen en inzichten.

Leden

Als Vrijmetselaar kunnen slechts worden aangenomen mannen, die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en wier levenswandel, levensopvatting, geestelijke ontwikkeling en beschaving aanleiding geven om te vertrouwen, dat van hen ter bevordering van het doel der Orde medewerking en steun mogen worden verwacht en dat zij zich door de beginselverklaring zullen laten leiden.

De aanneming tot Vrijmetselaar geschiedt door inwijding van de kandidaat in een Eerste, of Leerling, Graad Loge.


Kosten

Bij toetreding is er een eenmalige bijdrage verschuldigd van € 150,00.
De jaarlijkse contributie bedraagt momenteel € 360,00.

Wilt u nadere informatie of wilt u zich aanmelden?

Als u persoonlijk of via e-mail nadere informatie wilt ontvangen, dan kunt u dit via het contactformulier kenbaar maken.

Mocht u zich als kandidaat willen aanmelden, dan is het noodzakelijk dat u kennis heeft genomen van wat er te lezen staat onder de hoofden Beginselverklaring en Leden en dat u de daarin opgenomen voorwaarden kunt onderschrijven.

Uw voornemen tot het aanvragen van het Orde-lidmaatschap kunt u kenbaar maken via het contactformulier (zie hierboven). Een vertegenwoordiger van de Loge zal daarna contact met u opnemen om de procedure met u door te spreken en desgewenst in werking te stellen.