Loge Driehoek

Text/HTML

Minimaliseren

Veel gestelde vragen over de vrijmetselarij,
beantwoord door vrijmetselaren.

Wat is vrijmetselarij?
Vrijmetselarij is een broederschap van mannen die hun leven geestelijk willen verrijken tot nut van zichzelf en de samenleving. Vrijmetselarij is een methode van denken en doen met als doel een bewuster levend mens te worden. De vrijmetselaar gaat daarbij uit van het vaste vertrouwen in een alles voortstuwende kracht. Hij noemt deze kracht: De Opperbouwmeester des Heelals.

Wat is het onderscheid tussen vrijmetselarij en andere geestelijke of maatschappelijke stromingen?
Het onderscheid is de werkwijze en vooral de daarbij horende ritualen en symbolen. De vrijmetselarij is een leerschool tot het zelfstandig zoeken naar waarheid, zonder opgelegde dwang. De vrijmetselaar verwerpt dogmatische en totalitaire opvattingen. Hij zoekt wat mensen samenbrengt en neemt weg wat hen verdeelt.

Hoe staat de vrijmetselarij in het leven?
De vrijmetselarij gaat uit van het recht van ieder mens tot het hebben van een eigen religieuze, politieke of maatschappelijke overtuiging. Als individu tracht de vrijmetselaar met toewijding te werken aan het welzijn van de gemeenschap. Hij streeft ernaar zijn talenten ter beschikking te stellen van zijn medemens.

Waar komt de vrijmetselarij vandaan en in welke tijd is ze ontstaan?
Al in de vroege middeleeuwen toonden de steenhouwers zich als een hecht gezelschap. Een aparte plaats namen de kathedraalbouwers in. Een gilde van vaklieden dat, overal in Europa, daar werkte waar gebouwd werd. Aanvankelijk in de z.g. Romaanse bouwstijl. Later, toen de kruisvaarders uit Arabië terugkeerden met nieuwe inzichten en het decimale stelsel meebrachten, ontstond de bouwtechniek met lichte, ranke vormen en hoge vensters: de gotiek. De bouwers kwamen bijeen in de z.g. bouwhutten (lodges) , waar niet alleen de techniek, maar ook de betekenis van de bouw onderwerp waren van gesprek en van onderricht. Het hakken en bewerken van natuursteen speelde een grote rol bij het bouwen. Een veel gebruikte steensoort in Engeland was de 'freestone' , een soort kalksteen. Vaklieden, die deze steen bewerkten, heetten freestonemasons of freemasons. Hierin herkent U de Nederlandse naam vrijmetselaar en het eveneens gebruikelijke maçon. Het waren ambachtslieden van allerlei nationaliteit die bij de lodges werden opgeleid van leerling tot gezel en sommigen van gezel tot meester.

Is in het kort uit te leggen wat vrijmetselarij eigenlijk inhoudt?
Jazeker, maar wel met enige uitleg over de achtergronden. De renaissance betekent het einde van de kathedralenbouw. De gilden verdwijnen geleidelijk. Die in Schotland en in Engeland houden het langst stand. De praktische, 'operationele werkzaamheid wordt na de periode van de kathedralenbouw steeds meer vervangen door een zinnebeeldige bouw. De diepere betekenis van het bouwen bepaalt meer en meer het karakter van het onderricht. De lodges verliezen hun ambachtelijke betekenis en worden plaatsen waar allerlei zaken van geestelijke aard en menselijk streven aan de orde komen. Voornamelijk in Engeland behouden de gilden hun tradities en worden ook 'niet bouwvakkers' toegelaten. De lodge (loge) wordt een veilige plaats bevonden om over velerlei zaken vrijuit van gedachten te wisselen. Hiermee is een van de belangrijkste grondslagen van de moderne vrijmetselarij verklaard. Wij vrijmetselaren zoeken naar waarheid omtrent de zin van het leven. Hierbij hechten wij de grootste betekenis aan vrijheid en
verdraagzaamheid. De persoonlijke verantwoordelijkheid is essentieel en van daaruit wil de vrijmetselaar, ieder op zijn eigen wijze, een bijdrage leveren aan de verbetering van leven en samenleving. Geloof in de waarde van de mens inspireert vrijmetselaren tot een voortdurend werken (bouwen) aan onszelf, opdat wij voor anderen en voor de wereld om ons heen iets kunnen betekenen.

Vrijmetselaren hechten kennelijk veel waarde aan symboliek, waarom?
Uit de vorige antwoorden is duidelijk geworden dat de vrijmetselarij haar oorsprong vindt in de bouw. De middeleeuwse (religieuze) bouwkunst kenmerkte zich door het gebruik van licht- en bouwsymboliek. Wij vrijmetselaren trachten deze symboliek naar vermogen in ere te houden. Hiervoor is een aantal goede redenen te geven:
- Symbolen spreken een eigen taal. Veel begrippen en denkbeelden die zich niet of nauwelijks in geschrift of in gesproken woord laten uitdrukken, kunnen wel door middel van een teken worden duidelijk gemaakt.
-Symbolische handelingen grijpen veelal terug op oeroude tradities en op tijdloze wijsheid. Wij vrijmetselaren gebruiken de gereedschappen en geometrische vormen die verband houden met bouw en lichtschepping. Elk werktuig, elke vorm heeft in dit verband een eigen betekenis en brengt ons tot een beter begrip van de aard en de zin van ons menszijn.
-De diepste symboliek voert in de visie van de vrijmetselaren terug tot het bewerken van de ruwe steen, zijnde het eigen wezen. Hij wordt geacht deze om te vormen tot een zuivere kubiek om daarmee een bouwsteen te worden in het volmaakte bouwwerk. Symboliek is voor ons vrijmetselaren geen onderwerp van verering, noch een doel. Het is een waardevol hulpmiddel tot begrip.

Vrijmetselarij is geen godsdienst. Wel wordt bijvoorbeeld de bijbel gebruikt. Hoe zit dat precies?
De Bijbel behoort tot de heilige boeken, die onder andere in de vrijmetselarij als symbool van wijsheid worden gebruikt om tot een bewustwordingsproces te komen. In andere werelddelen maken vrijmetselaars gebruik van andere bronnen, zoals bijvoorbeeld de Talmud of de Koran. Vrijmetselarij is geen godsdienst, hetgeen niet wil zeggen dat vrijmetselaren antireligieus of ongodsdienstig zouden zijn. Iedere vrijmetsel