Logo.gifLoge Eemland

No. 148

Bijeenkomsten

Minimaliseren

Bezoekadres
Van Persijnstraat 9
3811 LS Amersfoort
Doelstelling

Loge Eemland heeft ten doel de beoefening van de reguliere Vrijmetselarij. Zij gedraagt zich daarbij naar de regels, neergelegd in de Ordewetgeving van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden gevestigd te Den Haag. De Loge streeft naar persoonlijke en levensbeschouwelijke ontwikkeling van haar leden.

Bestuur
Voorzitter:            R. Wamelink
Penningmeester: R.H.J. van der Heijden
Secretaris:           A.J.P. Hardenbol
Beloningsbeleid
De Loge kent geen personeel en wordt bemand door bestuursleden op vrijwillige basis. Er bestaan geen onkostenvergoedingen en er is geen enkel winstoogmerk aanwezig.
Hoofdlijnen beleidsplan 
 

De loge komt drie maal per maand bijeen op de maandagavond. Gedurende deze bijeenkomsten zal de reguliere Vrijmetselarij worden beoefend om de persoonlijke en levensbeschouwelijke ontwikkeling van haar leden te bevorderen.
Zeker twee maal per jaar is er een algemene ledenvergadering (ALV) waarin bestuurs- en verenigingszaken besproken worden. Alle leden hebben hier gelijke stemrecht.


In de voorjaars-ALV wordt de financiële verantwoording over het afgelopen kalenderjaar gepresenteerd, tesamen met het advies van de kascommissie, en in stemming gebracht.  
In de najaars-ALV, wordt een begroting voor het komende kalenderjaar gepresenteerd en in stemming gebracht.
In de ALV wordt uit de logeleden een onafhankelijke kascommissie gekozen die minstens eens per jaar de boeken van de penningmeester controleert en de ALV hiervan verslag doet.

Verslag uitgeoefende activiteiten

Deze wordt één keer per jaar door de secretaris opgeleverd
Financiele verantwoording

Twee keer per jaar worden de financiën, door de penningmeester besproken tijdens een ALV. De Loge verwerft haar middelen door:

- de jaarlijkse bijdragen van de leden
- een reguliere collecte ten gunste van goede doelen
- rente inkomsten uit waardepapieren en banksaldi.
- zie verder voor de balans en resultatenrekening