Bijeenkomsten op de 2e en 4e maandagavond van de maand (m.u.v. dec.) in De Woudkapel, Beethovenlaan 21 in Bilthoven

 Opgericht in 1932

 We hebben géén antwoorden; we kunnen u wél helpen zoeken...

Aanmelden voor elke bijeenkomst

Minimaliseren

Loge & Coronavirus

De agenda is door diverse corona-maatregelen aan wijzigingen en voorbe-houden onderhevig; ook is het aantal aanwezigen dat per keer aanwezig kan en mag zijn niet onbeperkt.
Dit alles heeft ertoe geleid dat er een aanmeldplicht geldt voor álle bijeen-komsten van de Loge, óók de besloten bijeenkomsten. De spelregels zijn...

1. U meldt zich uiterlijk de zondagmiddag vóór een Loge-bijeenkomst per e-mail aan op aanmelden.unie@outlook.com
2. In de onderwerpregel de datum van de bijeenkomst vermelden.
3. U kunt zich pas ná een Loge-bijeenkomst aanmelden voor de volgende; dus niet in één keer voor het hele seizoen.
4. U ontvangt géén bevestiging of iets dergelijks.

Wij willen als Loge graag bijeen gaan komen,
maar wel met zo weinig mogelijk risico !

Maandag 23 november, ds. Lootsma

Minimaliseren

In de kop van onze website staat “We hebben géén antwoorden; we kunnen u wél helpen zoeken...” Dat zoeken naar antwoorden op kernvragen van het menselijk leven is onderdeel van het werken aan jezelf.
Door te zoeken wordt de weg vrijgemaakt voor verdere ontwikkeling, waarbij het iedereen vrij staat zijn eigen richting te kiezen.

Lezingen én de aansluitende gesprekken kunnen hierbij verrijkend zijn. Meestal vinden die lezingen plaats tijdens besloten bijeenkomsten, maar bij deze lezing door ds. Pieter Lootsma bent u van harte welkom !

Wijzen de Tien Geboden de weg naar een volkómen existentiële vrijheid ?

"Niet alleen de kerken maar ook het christelijke geloof hebben de afgelopen tientallen jaren enorm aan invloed ingeboet.
De toch aanwezige honger naar spiritualiteit werd gestild bij uiteenlopende Oosterse bewegingen. Ik ben ervan overtuigd dat dat berust op een mísverstaan van de joods-christelijke heilige boeken.
Ik wil ik dit illustreren met wat misschien wel het hart van de bijbel genoemd kan worden, namelijk de Tien Geboden uit het boek Exodus. Ik hoop duidelijk te kunnen maken dat zij niets met een inperkende moraal te maken hebben maar juist de weg wijzen naar een volkomen existentiële vrijheid." Tot zover ds. Lootsma. 

Als bovenstaande tekst u aanspreekt, dan bent u van harte uitgenodigd deze avond aanwezig te zijn.

Deze lezing wordt gehouden als onderdeel van een zgn. Comparitie (zie onder-staand kader). Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn om, naast de lezing, kennis te maken met de werkwijze van de Vrijmetselarij én met onze loge.

Wij beginnen om 20.00 uur en de deuren zijn vanaf 19.30 uur open; de toegang is gratis.

Aanmelden onder vermelding van naam en adres of telefoonnummer via aanmelden.unie@outlook.com is als corona-maatregel vereist.

Comparities. Tijdens comparities wordt er, na een kort huishoudelijk gedeelte, een inleiding gehouden, waarna de aanwezigen met de inleider en met elkaar in gesprek gaan; niet om anderen te overtuigen, maar veeleer om jezelf te verrijken met dat wat anderen naar voren brengen.

Open Loges. Open Loges zijn officiële bijeenkomsten (in de "aangeklede" kerkzaal), waarbij met teksten en symbolen bijv. een nieuw lid van de Loge wordt ingewijd, een overleden Broeder wordt herdacht of aandacht wordt besteed aan de seizoenen, zoals het Lichtfeest. 

Minimaliseren

Welkom

Van harte welkom bij de Bilthovense Loge "De Unie van Utrecht".
Graag willen we u op deze pagina's een beeld schetsen van onze loge.

In het kort
 

Wat is de zin van mijn bestaan ?

Kan ik iets aan mijn mens-zijn verbeteren ?

Kan ik mijn functioneren in de samenleving verbeteren ?

De Vrijmetselarij wil ruimte scheppen om over deze vragen met anderen van gedachte te wisselen. Een gedachtewisseling die geen verplichtingen met zich meebrengt, maar die er van uit gaat dat het respect voor de ander als hoogste goed geldt, en dus geen opinie oplegt. We gaan ervan uit dat door het contact met anderen, door u te spiegelen aan anderen, u kunt komen tot een verdieping van uw leven.

De Vrijmetselarij ziet het werken aan jezelf als een belangrijke, zo niet dé belangrijkste opdracht. Daardoor wordt de weg vrijgemaakt voor zelfontplooiing, waarbij het iedereen vrij staat zijn eigen richting te kiezen. Om dit werken te vergemakkelijken hanteert de Vrijmetselarij bouw- en lichtsymboliek en worden ritualen gebruikt.

 

Nieuwsgierig geworden...


Nieuwsgierig geworden en wilt u 's over de Vrijmetselarij en over onze Loge praten ?
Mail dan de secretaris onder vermelding van uw naam, adres en verdere contactgegevens.

Het weten waard

Minimaliseren

De Loge komt bijeen in De Woudkapel in Bilthoven.
« plattegrond »


Bekijk het publieksnummer van het blad "Vrijmetselarij".

 

A G E N D A

Let op de aanvangstijden
én
AANMELDEN !

zie kader

26 okt., 20u00
Comparitie
besloten bijeenkomst
9 nov., 20u30
Algemene Ledenvergadering
besloten bijeenkomst
23 nov., 20u00
Lezing Ds. P. Lootsma

openbare comparitie
zie kader links
7 dec., 20u00
Comparitie

besloten bijeenkomst
21 dec., 20u00
Winter Sint Jan
besloten bijeenkomst

Bijgewerkt  19 okt0