Hoe werkt deze loge? 


De vereniging “loge L’Amitié sans Fin” vergadert tijdens het werkjaar, dat zich uitstrekt van half september tot eind juni, wekelijks op woensdagavond. 

Het doel van de vereniging is het beoefenen van vrijmetselarij. Vrijmetselarij wordt door velen, soms zelfs door leden ervan, gezien als iets geheimzinnigs. Toch is het niet moeilijk er een omschrijving van te geven. Men zou het kunnen verwoorden als een methode om de mens met behulp van symbolen en rituelen voor te houden wat het goede handelen is. Er zijn vele van dergelijke methodes en vrijmetselarij is er een van.

In de vrijmetselarij staat het ritueel centraal. Tijdens de rituele bijeenkomsten, aangeduid met de term “open loges”, maakt een nieuw lid van de vereniging in drie fasen (die van leerling, gezel en meester) kennis met de symbolen en rituelen van de vrijmetselarij. De symbolen zijn bekend; naar aloude maçonnieke traditie zijn het Boek van de Heilige Wet (in de Nederlandse loges is dat de bijbel), de passer en de winkelhaak de belangrijkste. Over de rituele wijze, waarop deze aan de kandidaat worden voorgehouden, wordt echter tevoren niets aan hem medegedeeld, omdat dat afbreuk zou doen aan het karakter van de inwijding. Wat werkelijk geheim blijft is ieders eigen beleving van symbolen en ritus, om de eenvoudige reden, dat een beleving nooit geheel kan worden verwoord.

De rituele bijeenkomsten worden afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.

In de loge L’Amitié sans Fin zijn er per werkjaar ongeveer tien open loges. De overige bijeenkomsten worden comparities genoemd. Dit zijn vergaderingen, die geen ritueel karakter dragen. Er wordt steeds begonnen met een huishoudelijk gedeelte, waarin normale verenigingszaken worden behandeld. Daarna houdt een van de leden van de loge een voordracht, die aangeduid wordt met de term “bouwstuk”. Het onderwerp van het bouwstuk kan direct betrekking hebben op de inhoud van de vrijmetselarij, maar vaak is het ook maatschappelijk of persoonlijk van aard. Dit laatste vereist een sfeer van beslotenheid en groot onderling vertrouwen. Niet zelden wordt door hen, die al langer vrijmetselaar zijn, met uiteenzettingen over de methode van de vrijmetselarij inhoud aan de comparities gegeven. Men spreekt dan van “instructies”. Na het bouwstuk of de instructie wordt over de inhoud ervan van gedachten gewisseld. Nadat de comparitie is beëindigd blijven de leden, die daar prijs op stellen, nog enige tijd in gezellige sfeer bijeen in de bar van het logegebouw.