Lid worden

 

Hoe word ik lid van de Vrijmetselarij?

Wellicht hebt u al het een en ander over de Vrijmetselarij gelezen en tevens wat rondgekeken op deze website. Uw nieuwsgierigheid is gewekt. Misschien hebt u ook één of meerdere boeken van de literatuurlijst gelezen, waarna u besluit u als lid aan te melden.

Dit aanmelden dient u zelf te doen door middel van het sturen van een brief, e-mail of door het aanmeldingsformulier op deze website te downloaden en in te vullen. Uw naam, adres en telefoonnummer is daarbij van belang.

De voorlichter of de secretaris van Loge Concordia Ad Libertatem zal vervolgens met u contact opnemen om afspraken te maken over het aanmeldingsproces. Dit proces bestaat uit een aantal stappen. In onderstaande tekening kunt u de diverse stappen zien die worden doorlopen in het aanmeldingsproces en onder de tekening verder worden uitgelegd

 

Aanmeldingsproces

 

Voorlichting


Om belangstellenden te informeren over de Vrijmetselarij en het wel in wee binnen de Loge
worden door onze Loge verschillende avonden voor belangstellenden gehouden. Hierbij wordt uitleg gegeven over de Vrijmetselarij als organisatie en de Loge als zelfstandige vereniging. Deze avond is bijna gelijk aan een wekelijkse bijeenkomst met verenigingsagenda, het opleveren van een lezing (Bouwstuk) en het compareren over het onderwerp. Dit om de sfeer binnen de loge te kunnen proeven.

Bij deze avonden zijn ook dames welkom om bekend te worden met hetgeen waarin hun partners zijn geïnteresseerd.

Om lid te worden dient de geïnteresseerde zelf actie ondernemen door contact op te nemen met de voorlichter van onze Loge of een e-mail te sturen naar het secretariaat van de loge “Concordia Ad Libertatem”

Aanbeveling

De beste informatie en indrukken over het Vrijmetselaar zijn krijgt men natuurlijk van iemand die al Vrijmetselaar is met enkele jaren ervaring. De Meester Vrijmetselaar.

Een gesprek met twee Broeders vult de al verkregen informatie aan en geeft antwoord op de vragen die nog bij het aspirant lid leven. Maar ook kunnen zij hun indrukken voor een deel overbrengen. Wat betekent het voor hen Vrijmetselaar te zijn?

Tevens zullen deze Vrijmetselaren de indruk proberen te krijgen of de kandidaat binnen de Vrijmetselarij en de Loge zal passen. Heeft hij de juiste instelling en doelen met betrekking tot wat de Vrijmetselarij voor hem kan betekenen? Maar ook wat hij bij de Vrijmetselarij en Loge kan inbrengen.

De Loge vraagt deze twee Broeders een brief van aanbeveling te sturen als hun indrukken positief zijn.
 
Persoonlijk CV 

Het kandidaat-lid wordt nu verzocht een persoonsbeschrijving samen te stellen. Dit wordt veelal als lastig ervaren omdat men over zichzelf moet nadenken en dit op papier zetten.

In de persoonsbeschrijving dient een indruk gegeven te worden over afkomst, jeugd, opleiding en huidige levenssituatie. In hoeverre is nagedacht over levensvragen en hoe staat de kandidaat tegenover religie.

Ook dient hij zijn indrukken over de Vrijmetselarij te beschrijven en op welke wijze hij de doelstellingen hiervan denkt te kunnen proberen te bereiken. Hij beschrijft waarom hij zich bij de Vrijmetselarij wil aansluiten.
Het op papier zetten van deze weerspiegeling geeft aan dat de kandidaat niet lichtvaardig is omgegaan met zijn aanmelding als lid van de Vrijmetselarij.
 
Voorzitter

De voorzitter van de loge “Concordia Ad Libertatem”, ook wel Voorzittend Meester genoemd, bespreekt in een persoonlijk gesprek de levensbeschrijving met de kandidaat.

Hij polst of de kandidaat op de hoogte is van alle belangrijke aspecten van de Vrijmetselarij en de consequenties van een lidmaatschap daarvan. Ook vormt hij zich een beeld van het aspirant lid en zijn beweegredenen om tot de Vrijmetselarij toe te treden.
De Voorzittend Meester zal een indicatie geven over de kansen voor toetreding.
Indien deze negatief zijn voor de kandidaat dan wordt hem dit per schrijven meegedeeld
met de daarbij behorende gronden.

Bij een positieve indicatie stuurt de Voorzittend Meester alle bescheiden met een verslag van zijn bevindingen naar de Commissie van Onderzoek.
 
Onderzoek 

Voor de Inwijding heeft de Commissie van Onderzoek, bestaande uit 3 a 4 Broeders, zo noemen wij elkaar, nog een gesprek met de kandidaat.

Ook hier gaat het er weer om te toetsen wat de beweegredenen zijn om zich bij de Vrijmetselarij te willen aansluiten en welke verwachtingen er in de diverse gesprekken, zijn ontstaan.

De conclusie van de Commissie van Onderzoek wordt voorgelegd aan de leden van de Loge “Concordia Ad Libertatem”, die daarna in een stemming besluiten tot opneming als lid.

Dit is het moment dat het Hoofdbestuur van de Orde wordt verzocht om te bezien of zij kunnen instemmen met de genomen beslissing voor tevens een opneming in
de Orde van Vrijmetselaren.
 
De Orde

Het hoofdbestuur van de Orde der Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden,
kortweg Grootoosten genaamd, ontvangt het verzoek tot opneming in de Orde.

Lid worden betekend zich aansluiten bij de Orde van Vrijmetselaren en de doelstellingen hiervan
onderschrijven (de Ordewetten).

De kandidatuur is inmiddels voorgelezen in alle loges in Nederland en leden kunnen zowel positief
als negatief op de kandidatuur reageren. Dit wordt meegenomen in het beslissingsproces.

Bij verkregen goedkeuring mag de kandidaat worden ingewijd in de Orde en lid worden
van de Loge van zijn keuze.
 
Inwijding

De Vrijmetselarij is een inwijdingsgenootschap. Dat wil zeggen dat na goedkeuring van het lidmaatschap door leden van de Loge en het hoofdbestuur van de Orde de kandidaat wordt ingewijd.

In een, voor de kandidaat onbekend, rituaal en waarbij hij de hoofdpersoon is wordt op indringende wijze de opname beleefd. Op symbolische wijze wordt de kandidaat bekend gemaakt met de gebruiken en symbolen waarmee hij in de eerste fase “De Leerling periode” te maken zal krijgen. Hij zal leren met hamer en beitel “zijn ruwe steen” te bewerken – De Leerlingenarbeid.

Hij zal hierbij gekleed zijn in een donker pak, rokkostuum of jacquet en met witte vlinderdas

De Inwijding wordt door de kandidaat over het algemeen als de meest indrukwekkende gebeurtenis binnen zijn Vrijmetselaarsloopbaan ervaren, waar hij nog jaren met plezier aan terug zal denken.

Tekening