Statuten

Naam en zetel

Artikel 1.

 1. De Loge "Vrijmetselaarsloge De Korenaar" in deze statuten verder te noemen: de Loge, is een vereniging van leden van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden, in deze statuten verder te noemen: de Orde, die op grond van een haar door die Orde verleende Constitutiebrief, gedateerd 24 juni 2000, zelfstandig werkt in zuidoost Drenthe en het zuidelijk deel van de provincie Groningen.
 2. De Loge neemt zelfstandig deel aan het rechtsverkeer; ten aanzien van MaÇonnieke aangelegenheden gedraagt zij zich naar de regels, zoals deze door de Orde, in de statuten, reglementen en wettige besluiten zijn of worden gesteld.
 3. De Loge heeft haar zetel te Emmen.

Doel

Artikel 2.

De Loge stelt zich ten doel de regelmatige beoefening van de vrijmetselarij met inachtneming van de regels en gebruiken als omschreven in artikel 2 van de statuten van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden, gevestigd te 's-Gravenhage en ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel aldaar onder nummer 40407409.

Lidmaatschap

Artikel 3.


Voor het verwerven van het lidmaatschap van de Loge is de toelating als lid van de Orde vereist; het wordt verkregen door de formele aanneming op grond van machtiging van het hoofdbestuur der Orde of door overschrijving van een andere Loge door tussenkomst van de Grootsecretaris van de Orde.

Artikel 4.

Het lidmaatschap eindigt door:

a. overlijden;
b. schriftelijke opzegging door het lid;
c. opzegging van het lidmaatschap door de Orde;
d. ontzetting uit het lidmaatschap.

Te dezen is voorts van toepassing het bepaalde in artikel 5 van de statuten van de Orde.

Artikel 5.
 

 1. In een algemene vergadering kan de Loge besluiten een lid van een andere onder de Orde ressorterende Loge, dan wel van een Loge ressorterende onder een door de Orde erkende buitenlandse grootmacht, toe te laten als buitengewoon lid.
 2. Buitengewone leden hebben geen stemrecht en zijn niet bevoegd tot het vervullen van bestuursfuncties.
 3. Het bedrag der jaarlijkse bijdrage door buitengewone leden verschuldigd, wordt door de algemene vergadering vastgesteld; voor deze leden is geen afdracht aan de Orde verschuldigd.
 4. Het buitengewoon lidmaatschap eindigt door:
  a. overlijden;
  b. het bedanken voor het buitengewoon lidmaatschap door schriftelijke mededeling aan het bestuur der Loge, dan wel door mondelinge mededeling in een     algemene vergadering der Loge;
  c. het verwerven van het gewone lidmaatschap der Loge;
  d. het verlies van het lidmaatschap der Orde, dan wel van de kwalificatie als lid van een door de Orde erkende Grootmacht.

Artikel 6.
 

 1. In een algemene vergadering en met een meerderheid van tenminste vier/vijfde van de uitgebrachte stemmen, kan de Loge besluiten een lid of gewezen lid van de Loge, dat zich jegens de Loge bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt, te benoemen tot erelid; hij verkrijgt daardoor de titel Meester van Eer.
 2. Ereleden hebben alle rechten van een gewoon lid der Loge. Zolang zij bij de Loge tevens als lid zijn ingeschreven is voor hen de vastgestelde afdracht aan de Orde verschuldigd; zij zijn geen jaarlijkse bijdrage verschuldigd aan de Loge.
 3. Zij kunnen worden uitgenodigd tot het bijwonen van een vergadering van het bestuur der Loge en hebben alsdan een adviserende stem.
 4. Het erelidmaatschap eindigt door:
  a. overlijden;
  b. het verlies van het lidmaatschap der Orde.

Algemene vergadering

Artikel 7.

 

 1. Een algemene vergadering van de Loge wordt zo dikwijls gehouden als het bestuur dit noodzakelijk acht, doch tenminste eenmaal per jaar in de maand april.
 2. In deze vergadering jaarvergadering is het bestuur verplicht zijn jaarverslag uit te brengen en legt het rekening en verantwoording af van het gevoerde  financiële beheer, onder overlegging van de nodige bescheiden. Hierbij legt het bestuur het rapport over van een commissie van controle, bestaande uit twee leden, geen bestuursleden zijnde, jaarlijks aangewezen door de algemene vergadering.
 3. Het bestuur is verplicht voor 1 december de begroting met een werkplan voor het komende verenigingsjaar aan de algemene vergadering ter goedkeuring voor te leggen.
 4. Indien tenminste zeven leden der Loge een daartoe strekkend verzoek schriftelijk bij het bestuur indienen, zal het bestuur binnen twee weken na ontvangst van dat verzoek en op een termijn van ten hoogste vier weken een algemene vergadering bijeenroepen. Indien aan het verzoek door het bestuur geen gevolg wordt gegeven binnen de genoemde termijn, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur een algemene vergadering bijeenroept.
 5. In de jaarvergadering worden de jaarlijkse verkiezingen gehouden van de bestuursleden volgens een door de secretaris bij te houden register.
 6. De algemene vergadering wijst de afgevaardigden aan naar het eerstkomende Grootoosten en beraadt zich, met inachtneming van de regels gesteld bij de statuten, reglementen en wettige besluiten der Orde, omtrent de aldaar volgens de beschrijvingsbrief in behandeling komende aangelegenheden.
 7. Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe, welke niet door deze statuten aan andere organen der Loge zijn toegewezen.

Artikel 8.

 

 1. De algemene vergadering wordt schriftelijk door het bestuur bijeengeroepen met inachtneming van een termijn van tenminste vijftien dagen.
 2. De oproeping vermeldt datum, plaats en tijd, alsmede de onderwerpen, welke ter vergadering zullen worden behandeld.
 3. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daarin ieder een stem.
 4. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming tenzij de statuten - met inachtneming van het bepaalde in de betreffende wetgeving der Orde - anders bepalen en voorts met dien verstande, dat over zakelijke aangelegenheden met handopsteking kan worden volstaan, over voorstellen betreffende personen middels ballotage wordt beslist, terwijl verkiezingen worden gehouden door middel van gesloten stembriefjes. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter en geen van de leden zich daartegen verzet.
 5. Voor zover de statuten niet anders bepalen, worden de besluiten van de algemene ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over voorstellen betreffende zaken of personen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen bij verkiezingen van personen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen, die het grootste aantal van de geldig uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist de voorzitter.
 6. Niet of niet behoorlijk ingevulde stembriefjes worden tot bepaling van de meerderheid niet meegerekend onder het getal der uitgebrachte geldige stemmen.
 7. Alle leden, in de algemene vergadering aanwezig, zijn gehouden aan de besluitvorming deel te nemen door het uitbrengen van een stem. 

Artikel 9.

 

 1. De algemene vergadering der Loge wordt geleid door de Voorzittend Meester of zijn aangewezen plaatsvervanger, de Gedeputeerd Meester. Ontbreken beiden, dan treedt een der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Kan ook op deze wijze niet in het voorzitterschap worden voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 2. Van het verhandelde worden door de secretaris, of onder diens verantwoordelijkheid door een ander lid der Loge, notulen gemaakt, die na voorlezing in dezelfde of in de daarop volgende algemene vergadering door de vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris worden getekend.

Bestuur

 

Artikel 10.

 

 1. Het bestuur der Loge bestaat uit de voorzitter, naar de gebruiken der Orde Voorzittend Meester geheten, de Gedeputeerd Meester, twee Opzieners, de Redenaar, de secretaris en de Penningmeester (Thesaurier), welke door de algemene vergadering in functie worden gekozen.
 2. Deze bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaren; zijn zijn na verloop van deze periode niet direct in dezelfde functie herkiesbaar, met uitzondering van de Voorzitter, de Secretaris en de Thesaurier, die eenmaal direct herkiesbaar zijn.
 3. De algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde schorsen of ontslaan; voor een daartoe strekkend besluit is een meerderheid vereist van tenminste tweederde der stemmen.
 4. De bestuursleden zijn bevoegd zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzegtermijn van drie maanden en hun functie door een ander lid is overgenomen.

Artikel 11.

 

 1. Het bestuur is belast met het besturen der Loge en vertegenwoordigt de vereniging; gelijke vertegenwoordigingsbevoegdheid komt toe aan de Voorzitter, die bij ontstentenis of verhindering wordt vervangen door de Gedeputeerd Meester.
 2. Besluiten van het bestuur strekkende tot het sluiten van overeenkomsten tot het verwerven, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid voor een schuld van een derde verbindt, behoeven machtiging van de algemene vergadering. Een zelfde machtiging is vereist voor het aangaan van alle rechtshandelingen, waarvan het belang of de waarde een bij huishoudelijk reglement te bepalen bedrag te boven gaat, zomede voor het aanvaarden van legaten en schenkingen.

Huishoudelijk reglement

Artikel 12.

 

 1. Het bestuur stelt een huishoudelijk reglement vast.
 2. Dit reglement mag niet in tegenspraak zijn met het bepaalde in deze statuten, alsmede met de statuten, reglementen en wettige besluiten van de Orde; het reglement behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering der Loge.

Verenigingsjaar

Artikel 13.

Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, valt samen met het kalenderjaar, met dien verstande dat het eerste verenigingsjaar onder het regime van deze statuten, loopt van 24 juni 2000 tot en met 31 december 2001.

Geldmiddelen

Artikel 14.

 

 1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, bestaande uit het bedrag van de afdracht aan de Orde, vastgesteld door die Orde, vermeerderd met het bedrag dat tot instandhouding der Loge door de algemene vergadering der Loge zal worden vastgesteld.
 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van het aandeel tot instandhouding der Loge in deze bijdrage te verlenen.

 Statutenwijziging


Artikel 15.

 1. Besluiten tot wijziging van deze statuten kunnen slechts worden genomen in een tot dat doel bijeengeroepen algemene vergadering met mededeling welke wijziging wordt voorgesteld.
 2. Om een rechtsgeldig besluit te kunnen nemen moet tenminste twee/derde van het aantal leden der Loge vertegenwoordigd zijn, terwijl voor de aanneming van een voorstel een meerderheid vereist is van drie/vierde der uitgebrachte stemmen.
 3. Is tijdens de vergadering niet twee/derde van het aantal leden der Loge aanwezig, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering gelegd waarin over het voorstel gelijk dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, kan worden besloten, ongeacht het aantal aanwezige leden; voor de aanneming wordt ook dan een meerderheid vereist van drie/vierde gedeelte der uitgebrachte stemmen.
 4. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat van de wijziging een notariële akte is opgemaakt.

Ontbinding en vereffening

Artikel 16.

 1. De Loge wordt als vereniging ontbonden:
  a. door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen na en in overleg met de Orde;
  b. zodra zij minder dan zeven leden telt;
  c. in de gevallen door de Wet bepaald.
 2. Bij ontbinding treedt het bestuur op als vereffenaar, tenzij de algemene vergadering anderszins besluit. De Constitutiebrief, het archief en alle specifieke maÇonnieke bezittingen worden om niet in eigendom overgedragen en geleverd aan de Orde.
 3. De vereffening geschiedt onder toezicht van de Orde.
 4. Het batig saldo na vereffening wordt bestemd op de wijze, vastgesteld door de algemene vergadering en goedgekeurd door de Orde. Bij gebreke van een zodanig besluit vervalt het batig saldo aan de Orde.

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering gehouden op 13 september 2000 te Odoorn.

De oprichting is geschied bij akte, op 13 oktober 2000 verleden voor notaris Roep te Ter Apel.