Loge Ster in T Oosten

Wat is Vrijmetselarij?:

Omdat het onmogelijk is om in enkele woorden uiteen te zetten wat Vrijmetselarij is, volstaan wij met de volgende simpele omschrijving:

“Vrijmetselarij is een leerschool of methode tot het vormen van een levenshouding.”

Deze levenshouding houdt vooral in de beoefening van verdraagzaamheid en liefde tot de medemens, waarbij Vrijmetselaren streven naar een Broederschap der mensen. Uniek in dit streven is het begrip “arbeid”, dat aan de methode ten grondslag ligt.

Het ontstaan van de Vrijmetselarij

Na de grote kerkgenootschappen behoort de Vrijmetselarij tot de oudste organisaties die zijn ontstaan in de westerse cultuur. Om een begrip te vormen van de inhoudelijke kant van de Vrijmetselarij is het noodzakelijk iets te vertellen over het ontstaan van deze Broederschap, Er zijn aanwijzingen dat de oorsprong gezocht moet worden in bouwcorporaties die in de 14e eeuw bestonden op de Britse eilanden. Van deze corporaties - te zien als beroepsverenigingen op geestelijke grondslag - zijn op perkament geschreven handschriften bewaard gebleven. In deze handschriften zijn de rechten, plichten en gewoonten van de leden van deze verenigingen vastgelegd. Gelijksoortige gegevens vormen tot in deze tijd de grondslagen van de wetten en gebruiken van de huidige Vrijmetselaars-Loges. In de 14e eeuw ontvingen slechts weinigen enige vorm van onderwijs en scholing. Slechts een beperkte groep mensen kon lezen en schrijven zodat alle kennis van de verschillende ambachten mondeling werd doorgegeven. Dat is er dan ook de oorzaak van, dat zo weinig bekend is over deze Bouw-corporaties, die ook wel Loges genoemd werden. Deze Loges nu, bouwden de ontelbare kathedralen die overal in Europa en op de Britse eilanden werden opgericht. Een kleine groep van geletterden gaf leiding aan een grote schare van ambachtslieden en kunstenaars. Als geheugensteun voor mondelinge opdrachten en afspraken gebruikte men symbolen, beeldtekens dir voor ieder lid van de groep herkenbaar waren en die ook een vaste betekenis hadden. Het beeldteken was dus hét communicatiemiddel bij uitstek. Ieder lid van de Loge kon het begrijpen en er een betekenis aan geven.Het is moelijk te begrijpen, dat mensen die niet konden lezen en schrijven toch in staat waren om met een minimum aan gegevens en met in onze ogen beperkte hulpmiddelen, zulke grootse Bouwwerken tot stand te brengen. Het bouwen vergde vaak tientallen jaren en soms wel meer dan een eeuw. Omdat de werklieden in die tijd niet oud werden, met 40 jaar was men reeds hoogbejaard, wist men bij aanvang van de Bouw dan ook bijna zeker, dat men het Bouwwerk nooit klaar zou zien vandaar dat veel aandacht besteed werd aan het doorgeven van het werk aan jongeren. In de huidige Vrijmetselarij speelt dit gegeven nog altijd een rol van betekenis.

De Vrijmetselarij in Nederland

In kronieken is vastgelegd, dat in Rotterdam in 1721 vooraanstaande leden van de in 1717 gevormde Britse Grootloge, samenkomsten organiseerden en dat in 1734 een Nederlandse Loge bijeenkomt in het logement "De Gouden Leeuw" in de Hofstraat in 's Gravenhage.

Reeds een jaar later worden de bijeenkomsten van Vrijmetselaren verboden door de Staten van Holland en West-Friesland, omdat gevreesd werd voor een politieke samenzwering.

Wanneer dit verbod na verloop van tijd is afgezwakt komen in 1756 tien van de in Nederland actieve Loges in 's Gravenhage bijeen en wordt besloten tot het stichten van "De Groote Loge der Zeeven Vereenigde Nederlanden". Later wordt deze naam gewijzigd in "Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden", onder welke naam de Orde tot op de dag van vandaag voortbestaat.

De organisatie

De Orde van Vrijmetselaren is een onafhankelijke organisatie, waarin de onder het Nederlandse gezag werkende Loges in federatief verband zijn samengebracht.

De Orde onderhoudt vriendschappelijke betrekkingen met gelijksoortige organisaties van Vrijmetselaren in landen verdeeld over de gehele wereld.