Minimaliseren

GEWIJZIGDE STATUTEN                                                              december 2002

        van de Loge “Eensgezindheid “ rangnummer 150 – Oosten Rotterdam

 

Naam en zetel

Artikel 1

1.         De Loge “Eensgezindheid”, in de statuten verder te noemen de Loge, is een vereniging van leden van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden, in deze statuten verder de noemen: de Orde, die op grond van een haar door die Orde verleende constitutiebrief, gedateerd een december negentienhonderd twee en dertig, zelfstandig werkt in Rotterdam.

2.         De Loge neemt zelfstandig deel aan het rechtsverkeer; ten aanzien van maçonnieke aangelegenheden gedraagt zij zich naar de regels, zoals deze door de Orde worden gesteld.

3.         Zij heeft haar zetel in Rotterdam.

 

Doel

Artikel 2

De Loge stelt zich ten doel de beoefening van de regelmatige vrijmetselarij met inachtneming van de regels en gebruiken als omschreven in artikel 2 van de statuten van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden gevestigd te ‘‘‘s-Gravenhage en ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel aldaar onder nummer 40407409.

 

Lidmaatschap

Artikel 3

Voor het verwerven van het lidmaatschap van de Loge is de toelating als lid van de Orde vereist; het wordt verkregen door de formele aanneming (inwijding) op grond van machtiging van het Hoofdbestuur der Orde of  door overschrijving van een andere Loge

 

Artikel 4

1.         Het lidmaatschap eindigt door:

a          overlijden van het lid;

b          schriftelijke opzegging door het lid met ingang van het eerstvolgend kalenderjaar;

c          opzegging van het lidmaatschap;

2.         Ontzetting uit het lidmaatschap.

3.         Het bepaalde in artikel 5 van de statuten der Orde is ten deze van toepassing. Het verzoek van een lid tot overschrijving naar een andere Loge geschiedt schriftelijk en houdt in zijn opzegging van het lidmaatschap met ingang van de dag  waarop hij wordt overgeschreven naar de andere Loge

 

Artikel 5

1.         In een algemene vergadering kan de Loge besluiten een lid van een andere, onder de Orde ressorterende Loge, dan wel van een Loge, ressorterend onder een door de Orde erkende buitenlandse grootmacht, toe te laten als buitengewoon lid. In het laatste geval

            is een schriftelijke verklaring van geen bezwaar van het

            Grootsecretariaat der Orde vereist alvorens het voorstel in

            behandeling mag worden genomen.

2.         Buitengewone leden hebben geen stemrecht en zijn niet bevoegd tot

            het vervullen van bestuursfuncties, doch hebben overigens dezelfde

            rechten en verplichtingen als gewone leden.

3.         Het bedrag der jaarlijkse bijdrage door buitengewone leden

            verschuldigd, wordt door de algemene vergadering der Loge vastgesteld;

            voor deze leden is geen afdracht aan de Orde verschuldigd.

4.         Het buitengewoon lidmaatschap eindigt door:

a.         overlijden;

b.         het bedanken voor het buitengewoon lidmaatschap door schriftelijke mededeling aan het bestuur der Loge, dan wel door mondelinge mededeling in een algemene vergadering der Loge;

e.         het verwerven van het gewone lidmaatschap der loge;

d.         het verlies van het lidmaatschap der Orde, dan wel van de kwalificatie als lid van een door de Orde erkende Grootmacht.

 

Artikel 6

1.         De algemene vergadering kan met een meerderheid van ten minste viervijfde van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten een lid of gewezen lid van de Loge, dat zich jegens de Loge bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt, te benoemen tot erelid.

2.         Ereleden hebben alle rechten van een gewoon lid van de Loge. Zolang zij bij de Loge tevens als lid zijn ingeschreven, is voor hen de vastgestelde afdracht aan de Orde verschuldigd; zij zijn geen jaarlijkse bijdrage verschuldigd aan de Loge.

3.         Zij kunnen worden uitgenodigd tot het bijwonen van een vergadering van het bestuur der Loge en hebben alsdan een adviserende stem.

4.         Het erelidmaatschap eindigt door:

a.         overlijden;

b.         het verlies van het lidmaatschap der Orde.

 

 

Algemene Vergadering

 

Artikel 7

1.         Een algemene vergadering van de Loge wordt zo dikwijls gehouden als het bestuur dit noodzakelijk acht, doch ten minste tweemaal per jaar; een binnen zes maanden na het einde van het boekjaar en de tweede voor een januari.

2.         In de eerste vergadering (jaarvergadering) is het bestuur verplicht zijn jaarverslag uit te brengen en legt het rekening en verantwoording af van het gevoerde financiële beheer; onder overlegging van de benodigde bescheiden. Hierbij legt het bestuur het rapport over van een commissie van controle, bestaande uit twee leden, geen bestuursleden zijnde, jaarlijks aangewezen door de algemene vergadering.

3.         In de tweede vergadering voor een januari, legt het bestuur de begroting met een werkplan voor het komende verenigingsjaar aan de algemene vergadering ter goedkeuring voor.

4.         Indien ten minste eentiende van het aantal der stemgerechtigd leden een daartoe strekkend verzoek bij het bestuur indient, zal het bestuur binnen veertien dagen na ontvangst van het verzoek en op een termijn van ten hoogste vier weken een algemene vergadering bijeenroepen. Indien het bestuur aan het verzoek geen gevolg geeft, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze, waarop het bestuur een algemene vergadering bijeenroept.

5.         In de jaarvergadering worden de jaarlijkse verkiezingen gehouden van de bestuursleden volgens een door de secretaris bij te houden rooster van aftreden.

6.         De algemene vergadering wijst de afgevaardigden aan naar het Grootoosten en beraadt zich, met inachtneming van de regels gesteld bij de statuten en de wetten der Orde, omtrent de aldaar volgens de beschrijvingsbrief in behandeling komende aangelegenheden. De afgevaardigden zullen bij het Grootoosten hun stem uitbrengen zonder last of ruggespraak.

7 Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe, welke niet door deze statuten aan andere organen van de Loge zijn toegewezen.

 

Artikel 8

1.         De algemene vergadering wordt schriftelijk door het bestuur bijeengeroepen met inachtneming van een termijn van ten minste vijftien dagen.

2.         De oproep vermeldt de dag, plaats en tijd, aismede de onderwerpen, welke ter vergadering zullen worden behandeld.

3.         Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben, mits persoonlijk aanwezig, daarin ieder een stem. Stemuitbreng bij gemachtigde is niet toegelaten.

4.         De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande, dat over zakelijke aangelegenheden met handopsteken kan worden volstaan. Over voorstellen betreffende personen wordt middels ballotage beslist, terwijl verkiezingen worden gehouden middels gesloten stembriefjes. Het aannemen van voorstellen, zaken betreffende, bij acclamatie is mogelijk, mits zulks geschiedt op voorstel van de voorzitter en geen der leden zich daartegen verzet.

5.         Besluiten van de algemene vergadering worden genomen met gewone meerderheid van stemmen voorzover deze statuten niet anders bepalen; bij staking van stemmen over personen wordt een tweede stemming gehouden; indien bij die tweede stemming de stemmen staken, wordt bet voorstel geacht te zijn verworpen. Bij verkiezingen is hij verkozen, die de meeste stemmen heeft verworven; in geval twee leden bij een eerste stemming een gelijk hoogste aantal stemmen op zich hebben verenigd, wordt een tweede stemming gehouden, welke is beperkt tot deze twee personen; hij die bij die tweede stemming de meerderheid der stemmen op zich verenigd heeft, is gekozen. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken en geen van beiden bereid blijkt terug te treden, beslist de voorzitter door het uitbrengen van een extra stem.

6.         Alle leden, in de algemene vergadering aanwezig, zijn gehouden aan de besluitvorming deel te nemen door het uitbrengen van hun stem: blanco stemmen en niet behoorlijk ingevulde stembriefjes worden geacht niet geldig te zijn uitgebracht.

 

Artikel 9

1.         De algemene vergadering der Loge wordt geleid door de voorzitter of zijn aangewezen vervanger de plaatsvervangend voorzitter. Ontbreken beiden, dan treedt een der andere bestuursleden, door bet bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Kan ook op deze wijze niet in het voorzitterschap worden voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

2.         Van het verhandelde worden door de secretaris, of onder diens verantwoordelijkheid door een ander lid der Loge, notulen gemaakt, die na voorlezing in dezelfde of een volgende algemene vergadering door de vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris worden getekend.

 

 

Bestuur

 

Artikel 10

1.         Het bestuur der Loge bestaat uit de voorzitter; de plaatsvervangend voorzitter; de secretaris, de penningmeester en drie leden welke door de algemene vergadering der Loge in functie worden benoemd.

2.         Deze bestuursleden worden benoemd voor een periode van twee jaren; zij zijn na afloop van deze periode niet direct in dezelfde functie herbenoembaar; met uitzondering van de secretaris en de penningmeester; die e'6nmaal direct herbenoembaar zijn.

3.         De algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde schorsen of ontslaan; voor een daartoe strekkend besluit is een meerderheid vereist van ten minste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.

4.         De bestuursleden zijn bevoegd zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van drie maanden en hun functie door een ander lid is overgenomen.

 

Artikel 11

 

1.         Het bestuur is belast met het besturen der Loge. De Loge wordt vertegenwoordigd door het bestuur en bovendien door de voorzitter zulks onder gewoon voorbehoud.

2.         Het aangaan en verstrekken van geldleningen, en het verkrijgen, vervreemden, bezwaren van registergoederen, behoeven voorafgaande machtiging van de algemene vergadering.

3.         Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

 

Huishoudelijk reglement

 

Artikel 12

1.         Het bestuur ontwerpt een huishoudelijk reglement.

2.         Het huishoudelijk reglement mag niet in tegenspraak zijn met het bepaalde in deze statuten, aismede met de statuten, de Grondwet en de wetten der Orde; het behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering der Loge.

3.         Een besluit tot vaststelling van het huishoudelijk reglement door de algemene vergadering en later tot het aanbrengen van enige wijziging daarin, zal slechts kunnen worden genomen met een tweederde, of een nader in dat reglement te bepalen meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.

4.         Het huishoudelijk reglement en ieder daarin aan te brengen wijziging, treedt pas in werking na daarop verkregen goedkeuring der Orde.

 

Verenigingsjaar

 

Artikel 13

Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

 

 

 

 

 

Geldmiddelen

 

Artikel 14

1.         De leden zijn gehouden tot bet betalen van een jaarlijkse bijdrage bestaande uit bet bedrag van de afdracht aan de Orde, vastgesteld door die Orde, vermeerderd met het bedrag dat tot instandhouding der Loge door de algemene vergadering der Loge zal worden vastgesteld.

2.         Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van het aandeel tot instandhouding der Loge in deze bijdrage te verlenen.

 

 

Statutenwijziging

 

Artikel 15

1.         Besluiten tot wijziging van deze statuten kunnen slechts worden genomen in een tot dat doel bijeengeroepen algemene vergadering met mededeling welke wijziging wordt voorgesteld.

2.         Om een rechtsgeldig besluit te kunnen nemen moet ten minste tweederde van het aantal leden der Loge tegenwoordig zijn, terwijl voor de aanneming van een voorstel een meerderheid vereist is van drievierde van de geldig uitgebrachte stemmen.

3.         Is tijdens de vergadering niet tweederde van het aantal leden der Loge aanwezig, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering belegd, waarin over bet voorstel gelijk dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, kan worden besloten, ongeacht het aantal aanwezige leden; voor de aanneming wordt ook dan een meerderheid vereist van drievierde van de geldig uitgebrachte stemmen.

4.         Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking, dan nadat hierop de goedkeuring is ontvangen vanwege de Orde en van de wijziging een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder lid van het bestuur bevoegd.

5.         Deze gewijzigde statuten vervangen de statuten vastgesteld in de notariële akte van zeven en twintig februari negentienhonderd tachtig.

 

Ontbinding en vereffening

 

Artikel 16

1.         De Loge wordt als vereniging ontbonden:

a.         door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen in overleg met de Orde; ten aanzien van bijeenroeping, aantal aanwezige leden en vereiste meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen, gelden dezelfde regels als in artikel 15 leden 1, 2 en 3 vermeld;

b.         zodra zij minder dan zeven leden telt;

c.         in de gevallen, bepaald in het Burgerlijk Wetboek Boek 2 artikel 19 lid 1 onder d en f.

2.         Bij ontbinding treedt het bestuur op als vereffenaar; tenzij de algemene vergadering anderszins besluit.

De constitutiebrief en het archief worden overgedragen aan de Orde.

3.         De vereffening geschiedt onder toezicht van de Orde.

4.         Het batig saldo na vereffening wordt bestemd op de wijze, vastgesteld door de algemene vergadering en goedgekeurd door de Orde.

5.         Bij gebreke van een zodanig besluit vervalt het batig saldo aan de Orde, welke in elk geval tegen betaling van de taxatiewaarde een voorkeursrecht behoudt tot overname van al hetgeen de maçonnieke aangelegenheden raakt.

 

 

Goedgekeurd door het

Hoofdbestuur der Orde

van Vrijmetselaren onder het

Grootoosten der Nederlanden

 

Statuten vastgesteld in Notariële vorm bij Akte van 27 februari 1980

 

Aldus vastgesteld in de

Algemene Vergadering van

5 november 1979

 

T. Jacob, Voorzittend Meester G. Steiner; Secretaris

 

 

Aldus in gewijzigde vorm vastgesteld in de Algemene Vergadering van 27 december 2000

 

J. Baas, Voorzittend Meester

 

D. Elberg, Secretaris

 

Gewijzigde statuten vastgesteld in Notariële vorm bij Akte van 7 november 2001

 

Inschrijving in het Verenigingenregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder No.40343086, 28 januari 2002