Minimaliseren

Loge De Eendragt No. 233

Lux in Tenebris

Loge van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden


 

Minimaliseren

Het begin van Loge "De Eendragt" is prozaïsch. Zeven broeders, allen lid van Loge "De Drie Kolommen", gingen in 1960 een weekend naar het buitenhuis van één van de broeders  "de Houten Klaas". Er werd natuurlijk gesproken over de vrijmetselarij en over datgene, wat een ieder van hen daar ondervond en beleefde. De volgende dag, toen ze naar huis terug wilden gaan, besloten ze, zo mogelijk, enige malen per jaar op deze plaats voor een weekend bij elkaar te komen om over de diverse aspecten van de Broederschap met elkaar te praten.

In de Loge "De Drie Kolommen" werd al in 1960 gesproken over een splitsing. Het ledenaantal bedroeg op dat moment ongeveer 140. Men kan zich wel voorstellen dat daardoor de contacten onderling veel vluchtiger waren dan in een kleinere Loge. Omdat de "Houten Klaas" groep, inmiddels uitgegroeid tot 9 broeders, nimmer een geheim van haar bestaan had gemaakt, werd deze groep door de toenmalig Voorzitter gevraagd of zij bereid waren het initiatief te nemen voor een nieuwe Loge.

Na verschillende besprekingen, het is dan begin 1962, waren 15 broeders bereid om hun schouders onder een nieuwe Loge te zetten. Na diverse voorbesprekingen kwam de groep eind juni 1962 voor het eerst officieel bijeen. Iedereen sprak zich toen duidelijk uit voor de oprichting van een nieuwe Loge. Op die bijeenkomst werd een bestuur gekozen om de werkzaamheden te coördineren. Op 11 juli 1962 kwam men nogmaals bijeen voor het tekenen van de brief met de aanvraag tot toestemming voor het oprichten van een nieuwe Loge.

Voordat deze brief getekend kon worden kwam het probleem van een naam voor deze Loge naar voren. In het verleden was er een Loge "De Eendragt" in Rotterdam geweest. De oude "De Eendragt" heeft vooral in het begin van de 19e eeuw, na de Franse tijd, een belangrijke rol gespeeld in de opbouw van de Orde in Nederland. Zij maakte veel ups en downs door totdat in 1875 besloten werd haar op te heffen. De naam "De Eendragt" werd geaccepteerd voor de nieuwe loge.

Eind september ontving men bericht, dat de constitutiebrief van Loge "De Eendragt" op 29 september 1962 door het Hoofdbestuur was getekend. Op 3 oktober kwam de Loge met alle 15 broeders voor het eerst bijeen in een plechtige comparitie. Daarna is "De Eendragt" elke woensdag bijeengekomen. Oorspronkelijk was de installatie gepland op 8 december 1962. Door het overlijden van Prinses Wilhelmina en haar begrafenis op 8 december werd deze dag een dag van nationale rouw, zodat de installatie een week moest worden uitgesteld.

En zo verzamelden zich op 15 december 1962, 92 broeders, inklusief 22 broeders van Loge "de Eendragt". Er hadden zich in de maanden september tot december 7 broeders gemeld als lid van onze Loge. Er werd vooral in de eerste jaren van opbouw zeer intensief gewerkt. De leden van het eerste uur zien deze jaren nog altijd als de gouden jaren van de Loge. Het opkomstpercentage was over het eerste jaar gerekend meer dan 80 %. Iedereen pakte aan en voelde zich verantwoordelijk voor het totaal, waardoor een onvergetelijke sfeer ontstond.

In die eerste jaren werd een eigen stijl van werken ontwikkeld. De Loge groeide voorspoedig. Het eerste werkjaar werd afgesloten met 31 leden, dus ruim een verdubbeling van het aantal, waarmee men begonnen was. Eind van het tweede werkjaar, dus in juni 1964, was het ledenaantal 36,een jaar later 40, terwijl in 1968 48 leden stonden ingeschreven.

In de afgelopen 38 jaar hebben veel veranderingen plaats gevonden. De eerste generatie is oud geworden, vele van de oorspronkelijke oprichters zijn overleden. Broeders van de tweede en zelfs de derde generatie, zetten op hun beurt, op hun eigen wijze, hun schouders onder de werkzaamheden van onze Loge.

Eén ding, is niet gewijzigd en dat is onze wijze van werken binnen de Broederschap der Vrijmetselaren.