Minimaliseren

Loge De Eendragt No. 233

Lux in Tenebris

Loge van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden


 

Minimaliseren

Lidmaatschap

Als iemand lid wil worden, moet hij in contact treden met een loge. Gewoon een telefoontje of email naar de secretaris van de Loge is voldoende. 

Voordat iemand zijn aanvraag definitief inzendt is er een periode van oriëntatie aan vooraf gegaan: gesprekken, bezoek(en) aan voorlichtingsavonden, het lezen van enkele boeken en geschriften, waaronder de zogeheten beginselverklaring. Deze beginselen moet een kandidaat kunnen onderschrijven.

Nadat de aanvraag van de kandidaat, tezamen met de aanbeveling van de voorsteller, is ontvangen, vindt er een gesprek plaats tussen de kandidaat en de voorzittend meester van de loge.  Bij een positief oordeel van de voorzittend meester, verzoekt hij de commissie van onderzoek van de loge met de kandidaat contact op te nemen. Zou het oordeel van de voorzittend meester onverhoopt niet positief zou uitvallen, dan kan hij de voorsteller verzoeken om de kandidaat te vragen zijn aanvraag in te trekken. Een dergelijke situatie doet zich overigens zelden voor.

Vervolgens stelt de secretaris van de commissie van onderzoek zich in verbinding met de kandidaat. Hij vraagt deze om een levensbeschrijving en om het invullen van een korte, aanvullende vragenlijst. Zijn de stukken weer terugontvangen, dan vindt een gesprek plaats tussen de kandidaat en de leden van de commissie van onderzoek. Deze commissie rapporteert vervolgens aan de voorzittend meester van de loge. Deze rapportage wordt in een meestervergadering van de loge besproken.

Deelt de meestervergadering de mening van de commissie van onderzoek dan gaan de stukken ter beoordeling naar het hoofdbestuur, die na korte tijd het groene licht kan geven. Het hoofdbestuur kijkt vooral of de loge bij de toelatingsprocedure de juiste stappen heeft gezet.

Steeds zal gelden: kan de loge iets voor de kandidaat betekenen? Maar ook omgekeerd: wat kan de kandidaat voor de loge betekenen? Aan een strikt vertrouwelijke behandeling van alle informatie omtrent de aanvrager wordt grote zorg besteed.

Minimaliseren

Termijn

De toelatingsprocedure neemt meerdere maanden in beslag.

Een lange periode, inderdaad. Maar zorgvuldigheid, naar zowel de kandidaat als naar de Loge is voor allen van groot belang.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het lidmaatschap van een Loge onder het Grootoosten der Nederlanden, waar ook Loge de Eendragt onder valt, moet worden voldaan aan een drietal voorwaarden.

  • Alleen mannen kunnen lid worden.
  • De minimum leeftijd is 18 jaar en
  • de kandidaat moet een "vrij man van goede naam" zijn.

Soms wordt de vraag gesteld waarom alleen maar mannen lid worden van onze Orde. Dat is in de eerste plaats een zaak van traditie. De vroegere bouwcorporaties lieten alleen mannen als lid toe en in de Constitutions van Anderson is die bepaling gelegaliseerd. Ze is ook een van de kenmerken van regelmatigheid. Dat houdt in dat de Nederlandse Orde, als ze vrouwen zou toelaten, haar internationale erkenning zou verliezen. Voorts is het de vrije keuze van mannen om eens in de zoveel tijd in een gezelschap van uitsluitend mannen te zijn. Voor mannen die graag samen met vrouwen in de vrijmetselarij werken is er de gemengde vrijmetselarij. Evenzo zijn er vrouwen die graag in een gezelschap van uitsluitend vrouwen werken aan hun geestelijke ontplooiing.