Menu: De Eendragt > Sfeer

Minimaliseren

Loge De Eendragt No. 233

Lux in Tenebris

Loge van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden


 

Minimaliseren

Op de foto hierboven ziet u de inrichting van onze vrijmetselaars tempel.  De tempel is het deel van het logegebouw waar de vrijmetselaars samenkomen om hun ceremonies uit te voeren. Deze tempelruimte is altijd rechthoekig.

Elke loge telt een voorzittend meester, een secretaris en een redenaar. De leden zitten langs de linker- en rechterkant in rijen naast elkaar, aan de noord- en aan de zuidzijde. Deze zetelen onder toezicht van een eerste en tweede opziener. Verder zijn er nog enkele bestuursfuncties, zoals penningmeester, aalmoezenier, ceremoniemeester, en een aantal andere dignitarissen die tijdens de bijeenkomst of in specifieke rituelen een bijzondere rol spelen. In de tempel dragen de vrijmetselaars een schootsvel en witte handschoenen, als teken van hun lidmaatschap van de vrijmetselarij.

Minimaliseren

Gemoedelijk

Onze samenkomsten vinden plaats in het vertrouwen dat we hebben in elkaar dat wat we wat we met elkaar delen binnen onze Loge blijft. Door de eeuwenoude spelregels van de Vrijmetselarij wordt veel met elkaar gesproken maar blijven verhitte discussies buiten ons spel. Een ieder heeft en krijgt de ruimte ervaringen en inzichten met elkaar te delen en daardoor ontstaan door de jaren vaak hechte vriendschappen.

De Vrijmetselarij is een broederschap en dat wordt ook zo in onze Loge ervaren. De omgangsvormen zijn informeel, gemoedelijk, vriendelijk maar ook correct en met respect en waardering voor de ander en voor anders denkenden.

Comparities

Vrijwel iedere Woensdagavond komen de leden van onze Loge bijeen. Alleen op feestdagen en gedurende het zomerreces komen we niet in ons Logegebouw samen.

Onze avonden bestaan meestal uit comparities, waarin één van de leden een voordracht (bouwstuk) heeft voorbereid en deelt met de aanwezigen. Deze bouwstukken zijn bedoeld om de aanwezigen te helpen in hun eigen zoektocht naar waarheid en wijsheid en hebben meestal een sterk esoterisch en symbolisch karakter. Na het bouwstuk volgt een maconnieke discussie waarin de toehoorders vragen kunnen stellen en eigen inzichten kunnen toevoegen.

Open Loges

De Vrijmetselarij is een inwijdingsgenootschap en volgt de aloude bouw en licht symboliek en ritualistiek die zo kenmerkend is voor de maconnerie.

De Vrijmetselarij kent een aantal graden. De eerste drie daarvan worden de blauwe graden genoemd. De eerste is de leerlingsgraad, de tweede de gezellengraad en ten slotte de meestersgraad. Deze graden lopen analoog met de graden zoals we die in de middeleeuwse gilden ook zagen.

De inwijding tot leerling, bevordering tot gezel en verheffing tot meester zijn belangrijke onderdelen in onze arbeid en het rituaal voltrekt zich in het decor van onze tempel (zie foto hiernaast). In onze tempel voeren wij ook andere ritualen op die ons helpen ons verder inzicht en inspiratie te verschaffen in onze individuele zoektocht naar waarheid.

Zevende Graad

Na een comparitie komen we bijeen in de "zevende graad", voor een goed glas wijn, een sprankelend bruiswatertje of wat dan ook goed is om de keel te smeren en wordt vaak nog tot laat informeel doorgepraat

Banket

Na de Open Loge volgt meestal een tafel loge. Dit is een banket in een formele setting, in black tie, en is zonder uitzondering niet alleen een maaltijd met cachet, maar ook zeer ontspannen en kameraadschappelijk.

 

 Een deel van de leden van onze Loge