Kan iedereen lid worden van de orde van vrijmetselaren?

Antwoord:

Het lidmaatschap staat open voor iedere vrije man van goede naam. Dat laatste wil zeggen dat zijn reputatie geen aanleiding dient te geven tot discussie. Er is geen enkele beperking op grond van geloof, ras, afkomst, maatschappelijke positie of nationaliteit. Wel dient men de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.

Hoe kan je je als lid aanmelden?

Antwoord:

De meeste kandidaten melden zich aan via een lid van een hen bekende loge. Ken je niemand die lid is, dan kan je je altijd wenden tot de secretaris van de loge. De gegevens vind je op de contactpagina op deze site.

Is het mogelijk een proeflidmaatschap aan te vragen?

Antwoord:
De vrijmetselarij kent geen proeftijd. Wel biedt de loge naast voorlichtingsbijeenkomsten serieuze belangstellenden de gelegenheid tot nadere oriëntatie. Dit varieert van koffieochtenden bij een van de leden thuis tot het bijwonen van een bijzondere ‘comparitie’, een gespreksbijeenkomst met belangstellenden.

Kan men ook bedanken voor het lidmaatschap?

Antwoord:

Natuurlijk is dat mogelijk, net als bij iedere andere vereniging. Een nieuw lid mag verwachten dat hij zal worden gestimuleerd zich verder geestelijk te ontplooien en dat de loge en haar leden hem daarin zullen bijstaan. Dat geldt ook voor het zich deel gaan voelen van de broederschap binnen de loge. Maar desondanks kan het zo zijn, dat ondanks de zorgvuldigheid van de toelatingsprocedure het lidmaatschap iemand niet datgene brengt wat hij ervan verwachtte. Het ligt dan in de rede, dat men de band met de loge wil verbreken. Voordat een loge zo’n toch voor haar pijnlijk verzoek honoreert, zal er eerst met de betrokkene worden gesproken over de oorzaken die tot dat verzoek hebben geleid. Bij verhuizing vraagt een lid meestal overschrijving aan naar een loge in de buurt van de nieuwe woonplaats.

Waarom spreekt men van een orde en niet van een vereniging?

Antwoord:

De benaming Orde geeft aan dat wordt gestreefd naar de verwezenlijking van een hooggesteld ideëel doel: het vormen van een broederschap met een eigen erecode. De orde stelt aan een lid hoge eisen, zoals zich door voorbeeld en gedrag te onderscheiden, meer dan doorgaans gebruikelijk is in een vereniging.

Hoe vaak komt de loge bijeen?

Antwoord:
Wij komen eenmaal per week op woensdagavond. Er zijn ook loges die twee of slechts één keer per maand bijeenkomen. Het werkjaar loopt van medio september tot de derde week van juni.

Is er zoiets als aanwezigheidsplicht?

Antwoord:

Bij gesprekken met een kandidaat wordt hem duidelijk gemaakt dat de loge na zijn toetreding van hem verwacht dat hij de bijeenkomsten zo veel mogelijk bijwoont en ook in de loge actief is: door het vervullen van functies en het leveren van bijdragen aan de gedachtewisseling. Alleen bij een goede participatie kan de vrijmetselarij een broeder bieden wat hij daarin wil zoeken. Als daar niet van uitgegaan kan worden is het de vraag of toetreding wel zin heeft. De participatie is ook voor de loge van belang. Slecht bezochte bijeenkomsten zullen het werken (saamhorigheidsgevoel) en de sfeer in de loge ongunstig beïnvloeden. De gemiddelde opkomst in de loges varieert van 50 tot 70%.

Kan een rooms-katholiek in de orde worden opgenomen?

Antwoord:

Diverse pausen hebben zich in bullen uitgesproken tegen het lidmaatschap van de vrijmetselarij voor gelovigen. Veel katholieken voelen zich echter niet aan die uitspraak gebonden. Hetzelfde geldt voor zaken als euthanasie, het gebruik van voorbehoedsmiddelen, seks tussen ongehuwde en abortus. Veel leden van de Orde zijn van huis uit rooms-katholiek. Anderen zijn dat nog steeds, maar nemen de vrijheid zich niet te conformeren aan bepaalde regels die door de kerk worden gesteld. Zoals al eerder gezegd kent de vrijmetselarij van haar kant geen beperking van de toelating tot het lidmaatschap op grond van het geloof. Dit geldt dus ook voor de rooms-katholieke geloof.

Kan een predikant lid zijn van de Orde?

Antwoord:
De Orde kent van oudsher een relatief groot aantal predikanten onder haar leden, die de vrijmetselarij actief beoefenen. Zij zijn in het algemeen verbonden aan vrijzinnige kerkgenootschappen of behoren tot vrijzinnige stromingen binnen een kerkgenootschap. Een aantal kerkgenootschappen en vergelijkbare organisaties verwerpt de vrijmetselarij voor haar leden, waaronder enkele orthodox-protestantse kerken zoals Baptisten, Adventisten en Jehovagetuigen.

Kan een politicus lid worden van de Orde?

Antwoord:

Politiek controversiële vragen zijn geen onderwerp van discussie in de loge, omdat daardoor de harmonie in gevaar kan worden gebracht. Vanzelfsprekend heeft een politicus zijn politieke overtuiging, zeker als hij een echte professional is, maar hij zal die in de loge niet uitdragen en het is dan ook geen bezwaar voor zijn opneming in de Orde. Er zijn heel wat vooraanstaande politici lid van de Orde geweest of zijn dat nog. Wie daar meer over wil weten leze de FAMA-uitgave Vrijmetselaren in de politiek van dr. J.S. Wijne en prof. H. Vonhoff. Dat geldt ook voor het buitenland. Het bekendste voorbeeld is de VS waar tal van presidenten actief vrijmetselaar waren, om te beginnen met Washington en te eindigen met Roosevelt, Truman en Ford. Ook wijlen premier Yitzhak Rabin van Israël en wijlen president Anwar Sadat van Egypte waren vrijmetselaar, hetgeen mogelijk heeft meegespeeld in het proces van toenadering tussen beide landen.

Is vrijmetselarij een religie?

Antwoord:

Nee, maar ze kan wel religieus worden genoemd in de ruimste betekenis van dat woord. Dat wil zeggen dat geloof ‘aan’ of ‘in’ iets een wezenlijk kenmerk is. Ze wil helpen te zoeken naar een antwoord op levensvragen als: Vanwaar kom ik, Wie ben ik, Waarheen ga ik?

Waarom kunnen alleen mannen lid worden van de Orde?

Antwoord:

Het feit dat de vrijmetselarij alleen voor mannen open staat is zowel haar kracht als haar zwakte. Het zou de indruk kunnen wekken dat het belang van vrouwen in de zoektocht naar de essentiële waarden van het bestaan ondergeschikt of van minder waarde zou zijn. Uiteraard is dit niet de reden. Het vrouwelijk aspect is zelfs van essentieel belang. Dit aspect is echter niet alleen aan de vrouw voorbehouden. De reden is deels historisch, maar in feite van heel praktische aard. Het is van belang dat een vrijmetselaar zich kwetsbaar op durft te stellen en geen behoefte heeft om zich een houding te geven. Dat gaat voor veel mannen in een mannengemeenschap met een hoge mate van geborgenheid gemakkelijker dan in een gemengd gezelschap. Voor deelname aan de vrijmetselarij is toestemming van de partner overigens een voorwaarde. De van oorsprong ambachtelijke loges kenden ook alleen mannelijke werkers. De daaruit voortgekomen speculatieve Loges hebben deze lijn doorgetrokken.

Kan een vrouw toch lid worden van een aanverwante organisatie?

Antwoord:
Jazeker. Maar niet van de Orde van vrijmetselaren onder Het Groot Oosten van Nederland. Er bestaan andere Ordes in Nederland waar zowel mannen als vrouwen lid kunnen worden, (Le Droit Humain), en ook Loges die uitsluitend voor vrouwen toegankelijk zijn, de Orde 'Vita Textura Femina', (De Weefsters), waarin de leden, uitsluitend vrouwen, ook werken aan zichzelf door middel van symbolen en ritualen, zoals in de vrijmetselarij.