De vrijmetselaarsloge ' Gezellen van St. Jan'


De Gezellen van St. Jan is een enthousiaste en dynamische vrijmetselaarsloge waar mannen in een sfeer van broederschap en vertrouwen samenkomen. 

Onze loge telt momenteel rond de 50 leden. Zij komen uit alle geledingen van de samenleving. Met dit ledenaantal behoort onze Loge tot de grotere in Nederland.

De leden komen elke woensdagavond bij elkaar. Drie keer in de maand is er een "comparitieavond" in Sociëteit Amicitia en de Zwarte Arend, Peperstraat te 's-Hertogenbosch en één keer in de maand een zogenaamde "Open Loge" in het Logegebouw in Eindhoven. Hieronder volgt het verloop van de avonden.

Comparitieavond

Een comparitieavond is een in maçonnieke stijl gehouden vergadering. De vergadering wordt geopend,  de notulen van de vorige vergadering worden doorgenomen en vastgesteld, ingekomen stukken worden vermeld en eventuele mededelingen vanuit het bestuur worden aan de broeders voorgedragen.

Daarna nodigt de voorzittend meester (de voorzitter van de loge) de spreker van de avond uit om zijn bouwstuk (voordracht) op te leveren. Het bouwstuk kan een willekeurig onderwerp behandelen, in veel gevallen heeft zo'n onderwerp een beschouwend karakter. Persoonlijke belevenissen in het dagelijkse leven of een persoonlijke visie daarop worden uiteengezet vanuit de achtergrond van de Vrijmetselaar.

Na de oplevering van het bouwstuk zijn de broeders in de gelegenheid om over het bouwstuk te compareren. Gelet op het principe dat ieder mens een eigen perceptie van de waarheid heeft en het grote gelijk niet bestaat, wordt er na een bouwstuk geen discussie gevoerd, maar wordt de eigen mening naast die van de inleider gelegd. Dit gebeurt in een sfeer van onderling respect. Hierbij wordt niet getracht anderen van het eigen gelijk te overtuigen (debatteren), maar wordt er naar gestreefd elkaars standpunten te vergelijken en te begrijpen (compareren). Twistgesprekken zijn niet toegestaan de voorzittend meester ziet hier zorgvuldig op toe. Door het gemêleerde gezelschap, de leden komen uit alle lagen van de samenleving, ontstaan vaak verrassende en inspirerende gedachtewisselingen. De comparitie heeft een vertrouwelijk karakter.

Na het sluiten van de comparitie volgt een informeel gedeelte. Vaak met een glas in de hand wordt dan de inleiding nabesproken, worden de persoonlijke banden aangehaald of nieuwe gesmeed.

Open loge

Naast de comparities komen de broeders een aantal malen per jaar bijeen in zogenaamde “Open Loge”. Het zijn vaste rituelen waarbij veelvuldig gebruik wordt gemaakt van symbolen en rituele teksten. Tussen de handelingen door wordt muziek ten gehore gebracht. De ritualen en symbolen zijn veelal afkomstig van de middeleeuwse bouwgilden en de kathedralenbouw. In de Vrijmetselarij ziet de mens zichzelf als een ruwe steen, waarin een kubieke steen schuilgaat. De ruwe steen dient te worden bewerkt tot een bruikbare steen voor de samenleving

In Open Loge worden o.a. nieuwe leden als leerling-vrijmetselaar ingewijd, leerlingen tot gezel bevorderd of gezellen tot meester verheven. De hierbij gebruikte symbolen zijn niet alleen afkomstig uit de bouwsymboliek. Ook aan de tegenstelling licht en duisternis kan de vrijmetselaar zin van zijn bestaan ontlenen. De daarbij behorende arbeid verricht hij in het licht van een hoog beginsel, symbolisch aangeduid als “Opperbouwmeester van het Heelal.

Bij de meeste Vrijmetselaarswerkplaatsen is het gewoonte om na de Open Loge een broedermaal te houden (gezamenlijk een hapje eten), dat in veel gevallen als het tweede hoogtepunt van de avond wordt gezien.


Terug