Vrijmetselarij

 

Vrijmetselarij is een eigentijdse stroming, geworteld in een eeuwenlange traditie, die gebruik maakt van een allusieve methode waardoor leden in staat worden gesteld om ieder op hun eigen wijze om te gaan met de vragen naar de zin van het bestaan. De specifieke eigenschap van de Vrijmetselarij is dat deze methode bestaat uit symbolen en ritualen. De symboliek is voor een belangrijk deel ontleend aan de laatmiddeleeuwse bouwgilden.

 

  • In de vrijmetselarij gaat men uit van de individuele verantwoordelijkheid van de mens. Ook gaat men uit van de principiële gelijkwaardigheid van de mens.
  • In de ritus wordt ervan uitgegaan dat de mens vanuit de eigen verantwoordelijkheid zijn leven zin geeft. Ieder formuleert, dan wel beleeft zijn eigen antwoorden.
  • Onafhankelijk van enige politieke of religieuze beweging is de vrijmetselaar zich bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.
  • Het streven van iedere vrijmetselaar is permanent aan zichzelf te bouwen, zijn "ruwe steen" te bewerken, om daardoor bewuster in de samenleving te functioneren en op deze manier voor anderen en zichzelf in het dagelijks leven meer te betekenen. Vrijmetselaren geloven ieder op eigen wijze, dat er meer is, dat onze mensheid beweegt. Zij beleven dit alles in drie graden.
  • Is een genootschap mét een geheim. Dat geheim is niets anders dan de moeilijk verwoordbare ervaring van de gedeelde beleving van het rituele gebeuren.
  • Vrijmetselaren voelen zich thuis in een kring van mannen onder elkaar, die in een voortdurende gedachtewisseling op zoek zijn. Deze gezamenlijke zoektocht uit zich onder meer door in beslotenheid te streven naar oprechte broederschap.

Meer informatie treft u aan op onze orde website: klik hier.


Terug