Aanmelden en lidmaatschap


 

Hoe is de Loge Gezellen van St. Jan georganiseerd? De loge is juridisch een gewone vereniging en is dan ook als zodanig ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Zij wordt als vereniging bestuurd (voorzitter, secretaris, penningmeester). Daarnaast zijn er leden die ‘rituele’ functies vervullen. De Loge kent tweemaal per jaar een gewone huishoudelijke vergadering. Naast het behandelen van de jaarrekening en de begroting voor het komende jaar wordt de bestemming vastgesteld van het goede doel.

 

Hoofdbestuur van de Nederlandse Orde

 

In Den Haag zetelt het hoofdbestuur van de Nederlandse Orde. Zij is een uitvoerend orgaan ten dienste van alle reguliere loges. Eén keer per jaar komt het z.g. Hoofdbestuur bijeen in een algemene ledenvergadering van alle loges. Hier zijn alle Nederlandse loges vertegenwoordigd.

 

Wanneer iemand lid kan worden

 

Het hangt in feite van twee zaken af: de persoon moet een vrij man zijn en van goede naam.

 

 • Onder 'vrij man' wordt tegenwoordig verstaan dat de man (voor zover echt mogelijk) vrij in zijn denken moet zijn. Dus niet iemand die de laatst verkondigde algemene mening herhaalt, maar een eigen mening heeft. Hij moet ook tenminste 21 jaar zijn.
 • Onder 'van goede naam' wordt verstaan, dat de man als een goed mens bekend staat. Van onbesproken gedrag klinkt wat zwaar, maar dekt toch wel voor een groot deel de lading.

Hoe word je lid en hoe lang duurt dat?

 

Vooropgesteld moet worden dat dat voor iedereen verschillend is. Onze loge doet niet aan actieve ledenwerving. Wij gaan er vanuit dat iemand uit eigen beweging moet aankloppen. Het gehele proces verloopt normaliter in zo’n 6 tot 9 maanden, die ook als doel hebben om de aanvrager de tijd te geven zich goed te oriënteren en een zeer bewuste beslissing te nemen.

 

Procedure om lid te worden

 

 1. De kandidaat moet de duidelijke wens hebben om lid te worden.
 2. Er vinden twee gesprekken met een vrijmetselaar bij de kandidaat thuis plaats in aanwezigheid van zijn partner.
 3. Er vindt een gesprek plaats met de Voorzittend Meester van de loge.
 4. De kandidaat meldt zich officieel aan. Zijn naam komt op de landelijke kandidatenlijst.
 5. De kandidaat dient een ingevulde vragenlijst en een levensbeschrijving in.
 6. De kandidaat komt voor de commissie van onderzoek,
 7. In een zogenaamde ‘Meestervergadering’ stellen de leden van de Loge vast of de kandidaat ingewijd kan worden.
 8. Het bestuur van de Nederlandse Orde gaat wel of niet akkoord met de voordracht,
 9. De kandidaat wordt tot leerling ingewijd in een Open Loge.

Terug