Text/HTML

Minimaliseren

Loge L'lnséparable n° 12 | O.·.Bergen op Zoom

Text/HTML

Minimaliseren

Loge L'lnséparable n° 12 | O.·.Bergen op Zoom

KORTE GESCHIEDENIS VAN DE LOGE L’INSÉPARABLE

Een 9-tal officieren van het garnizoen te Bergen op Zoom vroeg in 1767 goedkeuring om in Bergen op Zoom een loge te stichten. Deze goedkeuring kwam af op 25 maart 1767 en Fréderich May werd de eerste voorzitter. De Loge noemde zich L’INSÉPARABLE (de onafscheidelijke) waarschijnlijk om de verbondenheid van deze Loge met de andere in de wereld te benadrukken.

De meeste logeleden waren in die tijd militairen in de rang van 2e luitenant tot kolonel. De andere kwamen uit Bergen op Zoom en omgeving en behoorden tot de stand der notabelen die door hun positie ’t zich konden veroorloven lid te worden van de Vrijmetselarij.

Men kwam tot 1904 op verschillende plaatsen in de stad bijeen. Laatstelijk in de Vleeshal (het huidige Grand Café ‘DE SALON’). De Loge kreeg in dat jaar te horen dat er daar in de toekomst geen gelegenheid meer zou zijn voor bijeenkomsten.

Omdat een eigen gebouw een grote wens van de leden was werd op 4 october 1905 een vereniging opgericht, “De Loge” genaamd.
Het doel was (zoals dat officieel vermeld staat) “de stichting van een gebouw, bestemd geheel of ten dele tot het houden van de vergaderingen der Vrijmetselaarsloge L’Inséparable, gevestigd te Bergen op Zoom”.
Opmerkelijk was dat toen in 1907 een pand aan de Noordzijde Zoom nr. 5 werd aangekocht de ruimte in de Vleeshal voorlopig leeg moesten blijven.

In de periode 1940-1945 werd het pand door de bezetters leeggeroofd en in bezit genomen. Er waren in die jaren geen maçonnieke activiteiten.
Na de oorlog bleek het gebouw dusdanig beschadigd te zijn dat de herstelkosten nauwelijks op te brengen waren. Uiteindelijk werd in 1968 besloten tot verkoop en werd aan de Halsterseweg 312 een pand gekocht.

Maar ook hier deden zich op den duur problemen voor. De lange, soms smalle trappen waren voor veel Broeders een vermoeiende klim. Bovendien was de brandveiligheid een punt van onrust.
In menige bijeenkomst werd gesproken over de mogelijkheid van aankoop van een ander gebouw totdat met de financiële steun van de leden en een royale gift van een Stichting het pand aan de Engelsestraat 30 werd gekocht.
Na een verbouwing van een aantal maanden waaraan veel leden hun medewerking verleenden, werd het nieuwe logegebouw door de toenmalige Burgemeester, Mevr. Ans van den Berg, op 22 maart 1997 officieel geopend.