ANBI erkenning

Minimaliseren
Vereiste informatie - ANBI erkenning

Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (UR AWR 1994)

Artikel 1a - Informatie conform de ministeriële regeling 2013 te publiceren op internet

Officiële naam: Vrijmetselaarsloge Moed en Volharding

Adres: Esstraat 43a
9401NT Assen

RSIN/KvK: 816391944/40046114

Statuten

Doel, Missie en beleidsplan

Bestuur: voorzitter: S. van Marle
secretaris: H Becking
penningmeester: P. Tienkamp

Balans en Staat van Baten en Lasten


Loge Moed en Volharding kent geen betaalde bestuurders, zij werkt uitsluitend met vrijwilligers

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
    Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
  • Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek.

Vanaf 1 januari 2014 moeten ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen) de onderstaande gegevens op het internet publiceren.