Text/HTML

Minimaliseren
LOGE MOED EN VOLHARDING O∴ASSENBALANS per 31 december 2014
Omschrijving

Activa 31/12/14 Activa 31/12/13 Passiva 31/12/14 passiva 31/12/13Gebouwen

171000,00 171000,00

Inventaris

25000,00 25000,00

Triodosbank

1302,14 4933,79

Triodos spaarrekening

66748,67 4942,86

Saldo ASN Bank

0,00 53640,71

Saldo rekening H- en K.meester

1010,32 0,00

Kassaldo H- en K.meester

152,30 0,00

Nog te vorderen contributie

120,00 880,89
Eigen Vermogen248014,73 244953,84
Reserve Groot Onderhoud+inv.13585,03 14318,52
Vooruit ontv. Contr.3613,67 245,00
Voorziening contributie120,00 880,89265333,43 260398,25 265333.43 260398,25Liquiditeit 69213,43 63517,36
 


RESULTATENREKENING 2014
Periode 01-01-2014 t/m 31-12-2014
Baten Begroting Resultaat +/- Begroting


2014 31-12-14
2015
800 Bijdrage leden 2014 15680,00 15364,29 -315,71 € 15.739
801 Bijdrage buitenleden 380,00 400,00 20 € 500
802 Incidentele bijdragen 200,00 1655,70 1455,7 € 200
810 Rente 1170,00 975,27 -194,73 € 100
820 Ink. H- en Keldermees 6130,00 3857,82 -2272,18 € 3.500
830 Huur 1600,00 2105,00 505 € 1.200
840 Diversen 0,00 3116,62 3116,62 € 0Totale baten 25160,00 27474,7 2314,7 € 21.239


Begroting Resultaat +/- Begroting
HUISVESTINGSKOSTEN
2014 31-12-14
2015
400 Regulier onderhoud 1850,00 1899,07 49,07 € 1.850
401 Groot onderhoud 3900,00 3756,00 -144 € 3.000

Klein onderhoud

0
402 OZB 0,00 897,92 897,92 € 950
410 Verzekeringspremies 1500,00 1592,83 92,83 € 1.650
411 Telefoon 140,00 156,33 16,33 € 170
412 gas/elektriciteit 2500,00 2819,92 319,92 € 2.300
413 Water 450,00 428,12 -21,88 € 450
415 Betalingsverkeer 150,00 147,45 -2,55 € 150
416 Schoonmaak 2400,00 2216,86 -183,14 € 2.400
417 Afvalverwerking 550,00 354,61 -195,39 € 400


13440 14269,11 829,11 € 13.320
Begroting Resultaat +/- Begroting
VERENIGINGSKOSTEN
2014 31-12-14
2015
420 Afdracht Hoofdbestuur 7600,00 7584,00 -16 € 7.735
421 Afdracht regio 0,00 0,00 0,00 € 0


7600,00 7584,00 -16,00 7735,00
Begroting Resultaat +/- Begroting
ALGEMENE KOSTEN
2014 31-12-14
2015
430 Bestuurskosten 235,00 241,49 6,49 € 200
431 Porti/drukwerk 100,00 0,00 -100 € 80
440 Voorlichting 500,00 68,57 -431,43 € 400
441 Inwijding 420,00 92,94 -327,06 € 250
442 Regalia 70,00 295,52 225,52 € 100
450 Bibliotheek/archief 150,00 170,25 20,25 € 150
460 Broeder van Attentie 800,00 836,99 36,99 € 800
470 Gez. Bijeenkomsten 400,00 320,00 -80 € 400
471 Representatiekosten 200,00 142,50 -57,5 € 200
472 Lezingen en comparities 400,00 58,49 -341,51 € 200
480 Diversen 500,00 193,95 -306,05 € 300
490 Oninbare contributies 0,00 140,00 140 € 0
490 Onvoorzien(reserve) 345,00 0,00 -345 € 0


4120,00 2560,70 -1559,30 3080,00Totale kosten 25160,00 24413,81 -746,19 24135,00

Totale baten 25160 27474,7 2314,7 € 21.239Resultaat

€ 0 € 3.060,89 € 3.060,89 € 2.896-