Over de ANBI Status

De Loge Acacia staat bij de belastingdienst bekend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Daartoe dient onderstaande informatie per 1 januari 2014 op onze internetsite te staan vermeld:

Naam

 

Loge Acacia

RSIN of Fiscaal nummer

815565598

Contactgegevens

Klik hier

Bestuurssamenstelling

Voorzittend Meester D. Coutinho

Penningmeester P. Groot Wesseldijk

Secretaris E. Schwencke

Beleidsplan

De loge komt wekelijks bijeen op dinsdag. Normaliter zal dit zijn in het Rotterdamsch Logegebouw. Gedurende deze bijeenkomsten zal de reguliere Vrijmetselarij worden beoefend om de persoonlijke en levensbeschouwelijke ontwikkeling van haar leden te bevorderen.

Minimaal twee maal per jaar is er een algemene ledenvergadering waarin bestuursvoornemens en verenigingszaken besproken worden. Alle leden hebben hier stemrecht volgens het principe “one man one vote”. In de voorjaars-ALV, meestal in april, wordt de financiële verantwoording over het afgelopen kalenderjaar gepresenteerd, samen met het advies van de kascommissie, en in stemming gebracht. In de najaars-ALV, meestal in november, wordt een begroting voor het komende kalenderjaar gepresenteerd en in stemming gebracht.

In de algemene ledenvergadering (ALV) wordt uit de logeleden een onafhankelijke kascommissie gekozen die minstens eens per jaar de boeken van de penningmeester controleert en de ALV hiervan verslag doet.

Tijdens elke bijeenkomst wordt een collecte gehouden voor goede doelen. De bepaling van de goede doelen gebeurt jaarlijks tijdens de voorjaars-ALV. Uitzondering zijn nationale en internationale ramp- of crisissituaties. Dan kan tijdens een reguliere Loge-bijeenkomst worden besloten tot een additionele uitkering aan het betreffende doel.

Beloningsbeleid

De Loge kent geen personeel en wordt bemand door bestuursleden op vrijwillige basis.

Er bestaan geen onkostenvergoedingen.

Er is geen enkel winstoogmerk aanwezig.

Doelstelling

De Loge Acacia heeft ten doel de beoefening van de reguliere Vrijmetselarij. Zij gedraagt zich daarbij naar de regels, neergelegd in de Ordewetgeving van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden gevestigd te Den Haag. De Loge streeft naar persoonlijke en levensbeschouwelijke ontwikkeling van haar leden.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

1 keer per jaar door de secretaris opgeleverd

Financiële verantwoording

Twee keer per jaar (bij de ledenvergaderingen) wordt over de financiën gesproken, door de penningmeester.
 

De manier waarop de Loge middelen verwerft:

• de jaarlijkse bijdragen van de leden

• een reguliere collecte ten gunste van goede doelen

• rente inkomsten uit waardepapieren en banksaldi.

 

klik hier voor staat van baten en lasten