Hoe is de Loge Acacia georganiseerd en hoe wordt zij bestuurd?

De Loge is juridisch een gewone vereniging en is dan ook als zodanig ingeschreven in de Kamer van Koophandel en Bedrijven. De Loge kent een gekozen bestuur en een dagelijks bestuur bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur kent ook maçonnieke functionarissen: de redenaar, de eerste en tweede opziener en de gedeputeerd meester. De functionarissen worden merendeels voor twee jaren gekozen.

De Loge kent tweemaal per jaar een gewone huishoudelijke vergadering. Naast het behandelen van de jaarrekening en de begroting voor het komende jaar gaat in die vergadering meestal ook wel wat tijd zitten in het vaststellen van de bestemming van de (beperkte) geldmiddelen voor de goede doelen. Er zijn altijd veel goede doelen en de fondsen daarentegen kennen hun beperkingen.

Voor de activiteiten op maçonniek gebied wordt naar elders op deze website verwezen. (Maçonniek= des Vrijmetselaars. Het woord komt van Mason: Engels of Maçon: Frans. In beide talen is de betekenis: Vrijmetselaar).

Hoewel de Loge als vereniging zelfstandig is zijn er wel goede verbanden met andere maçonnieke organisaties in het land. Zo werken de Loges in het Rotterdamse logegebouw op beperkte wijze met elkaar samen. Ook in de regio Zuid-Holland is er een samenwerkingsverband. Zij komen enkele malen per jaar bij elkaar onder voorzitterschap van een lid van het Hoofdbestuur van de Orde, die verantwoordelijk is voor de regio 'Zuid-Holland'. Al deze verbanden komen voort uit een behoefte aan efficiëntie.

In den Haag zetelt het hoofdbestuur van de Nederlandse Orde. Zij is een uitvoerend orgaan ten dienste van alle erkende (reguliere) loges van de Nederlandse Orde. Eén keer per jaar komt het z.g. "Groot Oosten" bijeen. Hier zijn alle Nederlandse Loges vertegenwoordigd. Het "Groot Oosten" zet het beleid uit voor de Vrijmetselarij in Nederland en vertegenwoordigt deze naar buiten toe.

De Nederlandse Orde wordt door de Engelse Grootloge in London erkend en is daardoor wat wij noemen: "regulier". Hierdoor kunnen de leden bezoek afleggen (visiteren) bij reguliere Loges in het buitenland en omgkeerd bezoekende Vrijmetselaren uit het buitenland ontvangen.