”Een boom vol levenskracht”

 

Het boek was in eerste opzet bedoeld als een beschrijving van de 130-jarige geschiedenis van de loge Acacia. Het boek biedt aanzienlijk meer dan puur geschiedkundige feiten. Drs. E. P. Kwaadgras , conservator van het Cultureel Maçonniek Centrum te Den Haag en een van de samenstellers, heeft gezorgd voor een proloog waarin de lezer uitvoerig en helder in het ontstaan en de essentie van de vrijmetselarij wordt ingeleid. Hij gaat hierbij in op de verbreiding van de vrijmetselarij vanuit Engeland naar andere landen in Europa.

De informatie over de vroegste periode in het bestaan van de loge Acacia, die begint bij haar oprichting in 1872, is bewaard gebleven dankzij het werk van wijlen de broeder P. de Rijcke, die in 1948 een logegeschiedenis in concept had samengesteld. Een groot deel van de documenten waarvan hij gebruik heeft gemaakt was al in de oorlog van 1940-1945 en later door waterschade verloren gegaan.

Drs. G. Ch. Dupuis, Voorzittend Meester van Eer van de loge Acacia en tevens auteur, heeft tenslotte de periode van 1948 tot het jaar 2003 van zijn loge beschreven en met deze jongste geschiedenis “Een boom vol levenskracht” voltooid. Via verslagen, brieven, persoonlijke notities en herinneringen wordt de geïnteresseerde lezer een heldere blik achter de schermen geboden van de nog steeds zo geheimzinnig overkomende vrijmetselarij en dat is een van de grote verdiensten van dit boek. De samenstellers hebben een zo groot mogelijke openheid betracht en ook sommige minder eervolle feiten niet willen verhullen. Zij laten zien dat de broeders achter hun symbolen en rituelen gewone mensen zijn. Het boek is voor een groot publiek toegankelijk.

Mede door bemiddeling van Prof. Dr. J. M. M. de Valk zal deze uitgave dan ook worden opgenomen in de reeks van de Stichting Historische Publicaties Roterodamum onder nummer 153.
 
Via tv rijnmond kunt u een interview beluisteren n.a.v. de boekpresentatie. Klik hier.