Het bestuur van de Loge Acacia

De loge is juridisch een gewone vereniging en is dan ook als zodanig ingeschreven in de Kamer van Koophandel en Bedrijven.

De loge kent een gekozen bestuur en een dagelijks bestuur bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur kent ook maçonnieke functionarissen: de redenaar, de eerste en tweede opziener en de gedeputeerd meester. De functionarissen worden meestal voor twee jaren gekozen.

De Loge kent tweemaal per jaar een gewone huishoudelijke vergadering. Naast het behandelen van de jaarrekening en de begroting voor het komende jaar gaat in die vergadering meestal ook wel wat tijd zitten in het vaststellen van de bestemming van de (beperkte) geldmiddelen voor de goede doelen. Er zijn altijd veel goede doelen en de fondsen daarentegen kennen hun beperkingen.

Voor de activiteiten op maçonniek gebied wordt naar elders op deze website verwezen.

Hoewel de loge als vereniging zelfstandig is zijn er wel sterke verbanden met andere maçonnieke organisaties in het land. Zo werken de loges in het Rotterdamse logegebouw op beperkte wijze met elkaar samen. Ook in de regio Zuid Holland zijn er samenwerkingsverbanden. Al deze verbanden komen voort uit een behoefte aan efficiëntie.

In den Haag zetelt het hoofdbestuur van de Nederlandse Orde. Zij is een uitvoerend orgaan ten dienste van alle erkende (reguliere) loges. Eén keer per jaar komt het z.g. "Groot Oosten" bijeen. Hier zijn alle Nederlandse loges vertegenwoordigd. Het "Groot Oosten" zet de strategie uit.

De Nederlandse Orde wordt door de Engelse Grootloge erkend en is daardoor wat wij noemen: "regulier".